DaBUs bestyrelse informerer


DaBUs formands kalender:

Uge 42

15.10 - Dabu kontor arbejde
16.10 - Dabus kontor Brøndby + møder
17.10 - DaBU sponsor møder - Sjælland
18.10 - DaBU kontor arbejde
20.10 - Diplom stævne - Randers DK Thor

Uge 43

22.10 - DaBU kontor arbejde
24.10 - Dabu kontor Brøndby + møder
24.10 - Dabu bestyrelses møde
25.10 - BK Wedala - møde vedr. kraft center
26.10 - Stævne besøg Kolding BK & Horsens AK 

Uge 44-

29.10 - DaBU kontor arbejde
30.10 - Dabus kontor Brøndby
  1.11 - AIBA Congress - rejse til Moskva
  2.11 - AIBA Congress 
  3.11 - AIBA Congress
 4.11 - AIBA Congress - rejse til DK

Uge 45 - foreløbig.

  5.11 - DaBU kontor arbejde vedr DM tilmelding / udskilnings kampe
  6.11 - Dabu kontor arbejde
  9.11 - DM Udskilnings kampe DaBU vest & øst


Informationsbrev oktober 2018

3. oktober 2018

Informationsbev fra DaBUs bestyrelse kan læses her


DaBUs formands kalender:

  7. august 2018 - på DaBUs kontor + møde med DIF.
14. august 2018 - på DaBUs kontor + møde med DIF.
18. august 2018 - SaBU repræsentantskabsmøde, Vordingborg.
21. august 2018 - på DaBUs kontor + møde med DIF.
  1. september 2018 - møde m/DaBUs udvalg, Fjeldsted Skov Kro.
  2. september 2018 -DaBU repræsentantskabsmøde, Fjeldsted Skov Kro.

DaBUs kalender:

2. september 2018 - DaBU repræsentantskabsmøde. Læs mere HER

DIFs kalender:

29. september 2018 - DIF budgetmøde.

Generel kalender:

2.-3. november 2018 - AIBA ord. kongres afholdes i Moskva.


DaBUs formands kalender:

11. juli 2018 - møde med DIF vedr. Bokse kraftcenter.
11. juli 2018 - møde med kampsportgruppen.

DaBUs kalender:

2. september 2018 - DaBU repræsentantskabsmøde. Læs mere HER

Generel kalender:

20.-23. juli 2018 - EUBC møde i Moskva, arrangeret i forbindelse med  lodtrækning til næste sæsons WSB. Flemming Nissen deltager.

2.-3. november 2018 - AIBA ord. kongres afholdes i Moskva.


Åbent brev fra DaBUs bestyrelse 

Kære klubledere, trænere og boksere

DaBUs bestyrelse er dybt bekymrede over de tiltagende forsøg på at afholde - og faktisk afholde - såkaldte ”boksestævner”, som finder sted navnligt i Københavnsområdet. Disse stævner/kampe udgør en potentiel risiko, for deltagernes sundhed og i yderste konsekvens deres liv!

 

Danmarks Bokse-Union (DaBU):

Danmarks Bokse-Union er Danmarks øverste myndighed, hvad angår boksning i Danmark.

Danmarks Bokse-Union er ansvarlig overfor de danske myndigheder og dansk lovgivning i det hele taget.

Danmarks Bokse-Union er det eneste administrative organ, for dansk boksnings deltagelse ved Olympisk Boksning (AOB), VM, EM samt øvrige internationale mesterskaber, alle kontrolleret og  organiseret under AIBA (det internationale bokse-forbund for 202 lande).

Danmarks Bokse-Union er det eneste administrative organ, for dansk boksnings deltagelse ved de Nordiske Mesterskaber og Dansk Idræts Forbunds (DIF) Danske Elite Mesterskaber for senior kvinder og mænd.

Manglen på et anerkendt styrende organ for disse udøvere og rammerne omkring stævnerne gør, at boksningen foregår uden licens og uden harmonisering af regler (AIBA og DaBU) og love (Justitsministeriet) . Dette fører til alarmerende variationer i sikkerhedsstandarder, hvilket udgør en betydelig trussel mod den enkelte boksers  sundhed. Dette ville ikke være tilfældet, hvis der blev konkurreret i anerkendt/officiel boksestil (også kaldet olympisk boksestil), med de respektive tilknyttede regler og love. Denne anerkendte stilart/boksning udbydes KUN igennem Danmarks Bokse-Union og de derigennem tilknyttede klubber.

Nogle af disse nye ”boksestævner” afholdes muligvis under foranstaltninger, der ligner de sikkerhedsstandarder DaBU opererer med, men disse er ikke ensartede. Vi er opmærksomme på, at der har fundet konkurrencer sted uden tilstrækkelige sikkerhed og generel overholdelse af sikkerhedskrav. Disse krav er altafgørende for - og vedtaget med dette formål:  At beskytte bokseren. Deri ligger også kontrol af den enkelte boksers egnethed til at konkurrere.

Som styrende - og bestemmende organ, er bokserens sikkerhed DaBUs prioritet nummer ét!

Ligesom deltagelse i alle andre kontakt- og kampsportsgrene, udgør deltagelse i en boksekamp en potentiel helbredsrisiko, Derfor insisterer vi også på, at alle sikkerhedsstandarder og krav er opfyldt før, under og efter alle kampe, sanktioneret af Danmarks Bokse-Union, leveret via vores netværk af mere end 100 tilknyttede klubber. 

DER SKAL SØGES - OG OPNÅS  - POLITITILLADELSE TIL ALLE STÆVNER! (Der er IKKE noget der hedder ”lukkede” stævner eller ”opvisningsstævner”!). 

Alle boksere skal undergå en lægeundersøgelse, både før og efter de bokser en kamp. Dette gælder ved hver eneste kamp! 

Der SKAL være en læge til stede ved ringside. Dette gælder ved hver eneste kamp!

Alle kampe skal overvåges af verificerede og kvalificerede officials (registrerede under DaBU).

Officials har pligt til at tilse, at boksere matches jævnt (kampantal)og efter gældende vægt og alderskrav.

Boksere har ikke lov til at konkurrerer, medmindre alle disse bestemmelser er opfyldt – og dette gælder også, selvom begivenheden ikke kaldes konkurrence, eller f.eks. har status af ”opvisning”, ”velgørenhed” eller lignende. 

Meget få andre sportsgrene har det samme niveau af sikkerhedsbestemmelser og specifikke krav til sikkerhed, hvad angår den enkelte konkurrencedeltager. Forskning viser, at korrekt styret og reguleret boksning er langt mindre farlig end mange andre sportsgrene. Lad os ikke ødelægge dette.

Vores anbefaling til alle, der er involverede i disse ”frikampe”, eller påtænker at deltage i disse kampe, under ikke regulerede former er:

Gå til din lokale amatør bokseklub, hvor du vil blive uddannet og undervist i sporten af ​​kvalificerede personer. Disse trænere er erfarne i boksning, kender og forstår fuldt ud vigtigheden af ​​din sikkerhed og vil i øvrigt sikre at du, hvis du skal konkurrerer mod andre, er på et regulært konkurrenceniveau. De vil ligeledes sikre dig en fornuftig matchning, hvilket er væsentligt for din beskyttelse, sikkerhed og dit sportslige velvære.  

Eksempler på utilstrækkelig sikkerhed, i forbindelse med allerede afholdte stævner, uden stævnetilladelse:

Kampe uden forudgående indhentelse af polititilladelse (ALLE kampsportsstævner skal erhverve dette)

Kampe uden forudgående lægeundersøgelse

Kampe uden læge ved ringside

Boksere uden startbog

Boksere der ikke besidder et medicinsk lægekort (Godkendt for ét år – bevis på konkurrenceegnethed)

Boksere der er matchet uden hensyn til alder og vægt, ligesom kampantal ikke er taget i betragtning.

Kampe der bliver dømt og dømt af uuddannede officials.

Det er DaBUs bestyrelses håb, at klubber, trænere og ledere vil være behjælpelige med at håndhæve og italesætte gældende regler, ligesom prioriteringen af den enkelte boksers sikkerhed og helbred må være i alles tanke og interesse.

DaBUs bestyrelse

 


D/K seminar 2018 i Jylland og på Sjælland

DaBUs D/K-Udvalg har i samarbejde med DaBUs bestyrelse, afholdt D/K-seminar
i Jylland og på Sjælland.

Ved seminaret gennemgås eventuelle ændringer og ajourføring af AIBAs gældende regler,
ligesom kamplederens kommandoer og tegngivning koordineres.

Den forløbne sæson evalueres og der aftales retningslinjer for den kommende sæson.

Specifikke AIBA-krav til videreuddannelse/graduering af dommere og kampledere til international
status gennemgås, ligesom DaBU-godkendelse og motivation af samme, fremlægges.

Forslag fra bestyrelsen om oprettelse af Supervisor uddannelse debatteres.

Som et nyt tiltag, indføres evaluering og kategorisering af de danske dommere og kampledere.
Dette med fokus på optisk og kritisk vurdering, i positiv dialog.  Kategoriseringen foretages med
henblik på at øge d/k-standarden som helhed, med den individuelle præstation som motivation.

Kategoriseringen af dommer og kamplederpræstationen (kategoriseringen er delt i disse) lægges
samtidigt til grund for udtagelser til nationale mesterskaber.

D/K – bøger godkendes (for ét år ad gangen).

DaBUs bestyrelse

 

Spørgsmål vedrørende gældende AIBA-regler, kan rettes til D/K-Udvalget (Jørgen

Hammer, Finn Brühl og Henrik Andersen), alternativt DaBU (Michael Jensen)

 

Se i øvrigt:
https://www.aiba.org/aiba-technical-competition-rules/
https://www.dabu.dk/regler-bestemmelser/

 


Klubberne har klare ønsker til DaBU

DIFs undersøgelse af bokseklubberne skal bruges til at udvikle forbundsarbejdet til glæde for klubberne

Den undersøgelse blandt DaBUs medlemsklubber, som Danmarks Idrætsforbunds analyseafdeling har lavet for DaBU, er nu færdig.

Formålet med undersøgelsen har været at tegne et billede af medlemmer og aktiviteter i klubberne. Herunder at få klarlagt hvor stor en andel af medlemmerne, der er kampboksere, og hvilke aktiviteter klubberne har for de medlemmer, der ikke er kampboksere. Undersøgelsen har også kigget på, hvilke DaBU-tilbud klubberne bruger nu og ønskerne for fremtiden.

Undersøgelsen er sendt ud til alle klub formænd og 73 har svaret, hvilket giver en rigtig fin svarprocent . De 73 klubber repræsenterer dog medlemsmæssigt 70 procent af alle medlemmerne i Danmarks Bokse-Union.

Her er nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner: 

  • Størstedelen af DaBUs medlemsklubber er bokseklubber med under 100 medlemmer. 
  • Klubberne har i gennemsnit lidt over 2 trænere med DaBU-uddannelse, mens 60 procent af trænerne i klubberne har ikke nogen DaBU-uddannelse. 
  • Tæt på hver tredje klub tilbyder ”kom og træn selv”. 
  • 660-690 medlemmer er aktive kampboksere, hvilket svarer til ca. 7 procent af DaBU’s samlede medlemstal. 
  • Det er primært DaBUs tilbud og set-up i relation til de ca. 7 pct. aktive kampboksere omkring stævner og landshold, samt kurser og træneruddannelse, som klubberne gør brug af i dag. 
  • Formændene ønsker flere uddannelsestilbud, mere konsulentbistand, bedre koordinering. De har generelt et ønske om en fornyelse og modernisering fra DaBUs side, der kan skabe udvikling og positive fortællinger i klubberne og omkring boksesporten. 
  • Formændene ønsker større gennemsigtighed om, hvad man får for pengene, da de mener, at kontingentet til DaBU er for højt. 
  • Det er også et udbredt ønske, at DaBU kan spille en aktiv rolle i forhold til at udvikle digitale platforme, der kan lette i forhold til medlems- og stævneadministration. 
  • En række formænd udtrykker også ønske om, at JABU, SABU og DaBU skal fusionere, så der er et samlet sted for boksere og ét sæt regler.

Se hele undersøgelsen og endnu flere konklusioner her: Bokse_Rapport_280518

Undersøgelsen skal bruges af bestyrelsen i det forsatte arbejde, sammen med bokseklubberne at udvikle forbundsarbejdet og dansk boksning, så det i højere grad matcher de ønsker og behov, som I ude i klubberne forventer.

 

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union


Halvårs statusmøde mellem DaBUs formand og DIF

6. juni 2018

Vi har modtaget følgende respons på mødet fra DIFs specialkonsulent i udviklingsafdelingen, Jan Darfelt: 

Jeg konstaterer, at DABU har arbejdet med de i strategiplanen nævnte procesdelmål og fremlagt dokumentation for de løste opgaver, herunder kravspecifikation til talent/landsholdstrupper, beskrevet proces vedr. diplomtræneruddannelse, rekruttering/ 4 personer på AIBA coach uddannelse, ligesom udarbejdelse at kraftcenterdefinition er igangsat og drøftelser med kommuner påbegyndt.

Jeg finder derfor at DABU er ”godt i gang” og ser frem til at DABU yderligere intensiverer indsatsen parallelt med de overvejelser i pt. gør jeg omkring organisationsændringer med afsæt i den nyligt udarbejdede rapport om dansk boksning.


Nyhedsinformation

Persondataforordningen

Så er vejledningen til foreningerne om persondataforordningen klar – se vedhæftede


Orientering om DIF og DGIs foreningspulje

kan downloades her:


 

Til alle klubber registreret under DaBU

Danmarks Bokse-Union
31. maj 2018

DaBUs bestyrelse er blevet gjort bekendt med, at der i øjeblikket fremsendes indbydelse til at deltage i 
et stævne, arrangeret af ”et nyt forbund i Danmark”. Stævnet forventes afholdt hos Lyngby Kickboxing.

Det skal hér præciseres :

Det er ikke tilladt klubber/boksere, registreret under DaBU, at deltage i stævner/turneringer i Danmark, 
som ikke har opnået stævnetilladelse af enten JABU, SABU eller DaBU.

Hvis man deltager i ovennævnte stævne, eller andre stævner som afholdes af andre kampsportsforbund,
ophæves DaBU bokselicens. Denne kan først generhverves efter overstået karantæne på ét år. Denne
karantæne er at regne fra sidste kamp i ét forbund, til første kamp i et andet kampsportsforbund.

DaBUs bestyrelse er blevet gjort bekendt med, at der løbende arrangeres stævner/arrangementer, 
som afvikles i ”lukkede” rammer, med særligt indbudte deltagere/tilskuere.

Det skal hermed præciseres:

Det er ikke tilladt klubber/boksere, registreret under DaBU, at deltage i stævner/turneringer i Danmark, 
som ikke har opnået stævnetilladelse af enten JABU, SABU eller DaBU.

Det er ikke tilladt, jf. kampsportsbekendtgørelsen (justitsministeriet) , at afholde lukkede stævner i Danmark: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185249

ALLE stævner kræver polititilladelse.

Det er ligeledes et krav, at der - ved ethvert stævne - er en læge til stede, ligesom der kræves en forudgående lægeundersøgelse, af den enkelte udøver.

Ethvert boksestævne på dansk grund, skal ligeledes forestås af D/K’ere registreret under DaBU.

Brud på ovenstående vil medføre sanktioner reguleret af DaBUs bestyrelse. I yderste konsekvens kan 
dette betyde eksklusion af de deltagende klubber, trænere og udøvere.

DaBUs bestyrelse


DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde 4. april 2018 kan læses her


DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde 13. februar 2018 kan læses her


DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde 14. januar 2018 kan læses her


Nyhedsinformation

Persondataforordningen

Så er vejledningen til foreningerne om persondataforordningen klar – se vedhæftede


Orientering om DIF og DGIs foreningspulje

kan downloades her:
DIF og DGIs foreningspulje(31-01-2018)  
Lokale idrætsforeninger(31-01-2018)


Nyhedsinformation

Danmarks Bokse-Union
Februar 2018

Danmarks Bokse-Unions bestyrelse har følgende nyhedsinformationer:

Repræsentantskabsmøde 2018
DaBUs repræsentantskabsmøde bliver i 2018 afholdt den 2. september 2018 i Jylland – præcis tid og sted bliver udsendt, kommunikeret samt offentliggjort på www.dabu.dk i henhold til gældende vedtægter.

Venligst sæt nu kryds i kalenderen. Det er vigtigt at flest mulige stemmeberettigede deltager. Møder op og anvender deres stemme og indflydelse til påvirkning af Dansk Boksnings fremtid – Vi skal have sat retningen samt rammerne for det fremtidige DaBU.

DaBUs økonomi – regnskabsafslutning pr. 31.12.2017
DaBUs sekretariatsleder, Marianne, er netop i disse dage ved af lægge sidste hånd på resultatopgørelsen samt diverse praktik omkring 2017 årsregnskabet – til almen information er Danmarks Bokse-Union økonomiske fundament forsat sundt og 100 % inden for de udstykkede rammer. Balancen er forsat positiv med et lille plus i forhold til budgettet udarbejdet for 2017. Gennemgang af det endelige årsregnskab 2017 samt budget for 2018 vil naturligvis blive gennemgået på det kommende repræsentantskabsmøde i september 2018.

Ophævelse af boksebekendtgørelsen pr. 01.01.2018 – pr. februar 2018
Bestyrelsen takker lovudvalget for den konstruktive feedback og de gode spørgsmål til det nye setup. DaBUs bestyrelse, med næstformand Michael Jensen som overordnet tovholder, har på bedste vis forsøgt at gøre det nye setup så smidigt som muligt indenfor AIBAs gældende regler og rammer – Bestyrelsen har på enkelte punkter søgt assistance ved AIBA. Dette for at få underbygget samt bekræftet vores tolkning. Bestyrelsen finder det nye konkurrence setup godt og nu velfungerende – Bestyrelsens ønske om et forsat stort fokus på boksernes sundhed/sikkerhed samt trivsel kommes godt i møde med at vores lægeansvarlige med deres fagkompetencer ved de enkelte stævner/turneringer siger pænt goddag med en lille undersøgelse før matchen, tilser bokserne og samtidig siger pænt farvel efter endt kamp i ringen – Vedrørende graviditetsattest/dokumentation for boksere under den seksuelle lavalder (15 år). Efter aftale med AIBA og i henhold til gældende dansk lovgivning ændres dette pr. 1. marts 2018 - således at det udelukkende er et krav for boksere over 15 år med graviditets attest/dokumentation.

Beskrivelse af det nye konkurrence setup samt diverse informationer hertil – findes opdateret på www.dabu.dk.

Kommunikation til DABUs bestyrelse samt udvalg via sociale medier
Bestyrelsen har gennem de sidste måneder fået gentagne og mange henvendelser om hvorfor DaBUs bestyrelse eller udvalg ikke offentligt kommenterer på enkelte personers spørgsmål og udsagn via Facebook eller kommenterer på udsagn og påstande opslået på flere af de uofficielle sites for bokseinteresserede via Facebook.

DaBUs bestyrelse samt de tilhørende udvalg modtager meget gerne spørgsmål, indspark samt kritik og især gerne positiv kritik. Det er dog nødvendigt at alle disse henvendelser foregår via vores officielle kanal daba@dabu.dk således at vi kan sikre at Danmarks Bokse-Unions foreninger modtager den konkrete og helt officielt korrekte information direkte samt ikke mindst at vi som forbund anvender de for DaBU afsatte ressourcer, målrettet på medlemmer af DaBU og ikke på privatpersoners meninger og holdninger.

Boksning i udlandet – Opråb!
Atter en gang oplyser vi til de af jer, som endnu ikke er bevidst om, at DaBU fra Justitsministeriets side er underlagt oplysningskrav samt krav om at føre registrering af alle boksekampe med deltagelse af medlemmer under DaBU uanset niveau, køn eller alder.

Dette gør sig ligeledes gældende for kampe bokset i udlandet – Det er til enhver tid klubbens ansvar at indsende oplysninger til DaBUs kontor pr. mail senest 7 hverdage efter endt deltagelse ved et udenlandsk arrangement.

Det er forsat tilfældet at disse informationer ikke kommer ind til DaBU som forventet – hvorfor der på det kommende bestyrelsesmøde vil blive fastlagt tiltag og sanktioner overfor de klubber, der ikke formår at efterleve dette simple og enkle krav.

NBM 2018
Som tidligere informeret – bliver årets NBM afholdt i Hornslet Hallen i perioden 20.-22. april 2018. De sidste detaljer er ved at blive lagt på projektet. Hornslet BK og DaBUs arrangementsudvalg er i god dialog om afviklingen af et godt arrangement - Invitationer samt tilmeldingslink er på vej direkte ud til samtlige klubber samt tilhørende information vil blive opslået på www.dabu.dk

Fingeren på pulsen ”klub undersøgelse”
Samtlige klubber vil indenfor kort tid modtage link til deltagelse i en indledende undersøgelse, hvilket gerne skulle give input til, hvordan I ude i klubberne ønsker rammerne og udviklingen i Dansk Boksning skal struktureres og håndteres. – Efterfølgende vil der blive inviteret til struktur workshops til definering af Dansk Boksnings fremtidige struktur. Struktur workshops og undersøgelsen ” Fingeren på pulsen” varetages af Danmarks Idrætsforbunds udviklingsafdeling i et tæt samarbejde med bestyrelsen. Det er af stor vigtighed at alle klubber, stor som lille og uanset aktivitetsniveau – giver sin mening til kende, således at vi har størst og breddest videngrundlag for det videre arbejde.

Regionale informationsmøder
DaBUs bestyrelse vil henover de kommende måneder bestræbe sig på at afholde regionale informationsmøder rundt omkring i landet. Invitationer vil blive sendt ud direkte til de enkelte klubber for lokation samt tid og sted i netop deres område. – Intentionen med disse informationsmøder er, at I ude i klubberne kan komme med jeres konstruktive input til den fremtidige udvikling af Dansk Boksning under DaBU – Der vil naturligt være tid til spørgsmål omkring status og diverse praktik.

Dommer/Kampledere–udvalget
Bestyrelsen vil i et tæt samarbejde med D/K udvalget indenfor kort tid igangsætte proces for udarbejdelse af platform for uddannelse, graduering samt en klar evaluerings- og udtagelsesproces. Det er bestyrelsens og udvalgets helt klare holdning af vi via konkret uddannelse, seminarer og relevante oplysninger kan videreføre og løfte det gode arbejde vores D/K udvalg udfører. DaBU er i tæt dialog med AIBA for anvendelse af deres nyudarbejdede materiale/lærebog for en fremtidig D/K uddannelse. Der er i denne forbindelse ligeledes tanke om en konkret Supervisor uddannelse, men mere nyt om dette tiltag straks den endelige planform er klar til at blive søsat.

Medlemsregistrering for 2017
Det konstateres pr. dags dato at ikke mindre end 15 klubber endnu ikke har færdiggjort deres lovpligtige arbejde for indsendelse af oplysning om medlemsregistrering for 2017 – DaBU har nu fået overdraget opgaven fra DIF – sidste frist for registrering er 28.02.2018.

DaBUs kontor udsender i den kommende uge sidste rykker til de klubber, der endnu ikke har formået at løfte opgaven på indsendelse af oplysninger. Undertegnede vil hermed stærkt opfordre til at disse klubber giver dette den krævede opmærksomhed og derved bidrager til fællesskabet –

Vi glæder os til at se jer derude i hallerne.

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union