DaBU bestyrelsesmøde afholdt 2. juni

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 2. juni

10. juni 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 5/2021 – 2/6 2021, kl. 17.00-21.00 Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Anna Peters (AP), Signe Kirse Ellegaard (SKE)


1. Velkomst og konstituering af bestyrelsen

 • Lars Brovil byder velkommen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig med samme poster som tidligere: Michael Jensen som næstformand, Finn Bryhl som kasserer samt Tina Hansen Berndsen og Anna Peters som menige bestyrelsesmedlemmer. 

2. Repræsentantskabsmøde 30/5 – opsamling 

 • Dato for NMB 2021: Anbefaling fra repræsentantskabsmøde lød, at Nationale Begyndermesterskaber 2021 udskydes til tidligst september af hensyn til, at bokserne kan nå at være kampklar og evt. have haft kamp forinden. Bestyrelsen lytter hertil og er samtidig opmærksom på om det vil være uhensigtsmæssigt at lægge yderligere pres på aktiviteterne i månederne efter sommerferien. Bestyrelsens oplæg bliver, at NBM lægges på den anden side af de øvrige mesterskaber, om muligt i weekenden 3.-5. december. Der tages kontakt til klubber for aftale som arrangør. 
  Action: LB
 • Valg: Hjemmesiden opdateres efter repræsentantskabsmødets valg. 
  Action: SKE

3. DaBU Udviklingscenter nr. 2 

 • DaBU har modtaget ansøgninger fra 3 klubber samt et oplæg til økonomisk samarbejdsmodel, fra hhv. Bokse-Team Helsinge, Sydhavsøernes Bokseklub, Hornslet Bokseklub og FAK Aarhus. Næste skridt er dialog med klub om samarbejdspotentialer.  
  Action: LB/SKE 

4.  AIBA Financial Support Programme

 • De nationale bokseforbund har mulighed for at søge AIBA Support Programme til projekter, hvor sporten medvirker til at understøtte FN’s verdensmål. Bestyrelsen forventer at fremsende ansøgning inden fristen 30/6. Inspiration i projektbeskrivelse for Parkinson Boxing. 
  Action: LB/SKE

5. Samarbejdsaftale med det færøske idrætsforbund

 • Bestyrelsen har været i dialog med bokseklub og forbund på Færøerne om mulighederne for færøske bokseklubbers stævnedeltagelse under DaBU, og der er afsøgt forskellige modeller hos andre SPF omkring mesterskabsdeltagelse.
  Bestyrelsen er enige om følgende model, der skal omfatte Færøerne men også udvides til at gælde de øvrige nordatlantiske forbund:  
  1) Et nordatlantisk forbund kan søge medlemskab af DaBU mod et medlems-fee (3.000 kr.). De tilknyttede klubbers boksere skal meldes ind i en DaBU klub, og kan stille op i alle stævner inkl. mesterskaber, der ikke er DIF sanktioneret; dvs. NBM, SM, JM men undtaget Danske Mesterskaber Elite. 
  2) Færøske/nordatlantiske medlemmer skal have startbøger udstedt hos DaBU Øst, og lægeundersøgelse kan laves lokalt.
  Action: MJ udarbejder skrivelse mhp. tilføjelse i DaBU vedtægter 

6. Lovændring om børneattester 

 • En styrket kontrol med de lovpligtige børneattester skal give øget tryghed for børn, unge og forældre. Alle idrætsforeninger skal indhente på alle frivillige og ansatte der arbejder med børn/unge, og den nye  lovændring betyder, at Idrættens Hovedorganisationer nu får direkte besked om ’plettede’ børneattester. Desuden inkluderes sager for aldersgruppen 15-17 år i børneattesterne, jf. DIF nyhed.  
  I og med at flere bestyrelsesmedlemmer og ansatte er aktive ved fx samlinger og stævnevirksomhed med børne-ungekontakt ønsker bestyrelsen at vise et godt eksempel og indhente børneattester for ovennævnte. Action: FB sørger for at indhente på vegne af bestyrelsen og ansatte  
  SKE informerer om lovændring i nyhedsbrev

7. Nyt fra udvikling 

 • Børne- og Undervisningsministeriet har lanceret en ny pulje til DIF til trivsels- og bevægelse for skoleelever. Ansøgningsfrist 20/6. Puljen kan søges af SPF til projekter, hvor idrætsklubber og skoleinstitutioner laver trivselsaktiviteter i skoleregi. Det besluttes at se nærmere på mulighed for at søge puljen, mhp. kickstart til videre samarbejde DaBU, klub og kommunale institutioner imellem. Dog skal aktiviteterne være afholdt inden udgangen af 2021.
  Action: SKE
 • Kvindematch planlægges den 28/8 mod Sverige, hvor stævnet afvikles i Udviklingscenter Høje Taastrup. Bettina Dahl er matchmaker, og Tony Kristiansen står for stævnepraktikken. Henrik Bauer og LKK yder support på de respektive ansvarsområder.
 • MyFightbook: SKE indhenter en oversigt over klubber, der endnu ikke har oprettet sig i MFB, og uddelegerer opgave med opsøgende tlf. kontakt på flere hænder. Respons på workshop-præsentation var et ønske om en gennemgang step by step – i højere grad brugermanualens enkelte punkter.
 • SKE deltog i DIF uddannelsesnetværk: DIF Træner 2 kursus er relanceret som blended learning med kombineret e-læring og fysisk fremmøde. 
 • Parkinson Boxing: 16 boksetrænere afslutter anden kursusdag lørdag 5/6, og der afholdes Erfaringsworkshop for alle uddannede Parkinson Boxing trænere 12/6 i Nyborg Bokseklub. SKE har pt. noget ekstra arbejde på projektet grundet sygemelding hos Parkinsonforeningens projektleder. Efterspørgsel på et kursus i Aarhus betyder, at vi muligvis vil udbyde to kursusforløb efter sommerferien, ét i vest og ét i øst.  
 • I kampsportsnetværket er der et muligt tiltag i Randers i regi af Bevæg dig for livet: ‘Sammen om bevægelse’-kampagnen og Get2Sport, hvor kampsportsklubber fra taekwondo, brydning og boksning i Langvad Idrætscenter er engageret. Muligt møde med kommunens projektleder 18/8. 
 • Midtvejsevaluering for år 1 i pilotprojekt Boksecenter Høje Taastrup skal sendes til DIF senest august. Der planlægges et evalueringsmøde forinden i følgegruppen med deltagelse fra DIF Get2Sport, Høje Taastrup Kommune, Høje Taastrup Bokseklub og DaBU. 
  Action: SKE  

8. Bordet rundt 

 • Input til mulig supplerende underviser til træneruddannelse. 
  Action: THB
 • Ønske om øget aktivitet hos Team DaBU Bredde Øst. 
  Action: THB kontakter Jesper Christiansen, Bredde Øst med oplæg til træningssamlinger i UC Høje Taastrup.      
 • Blomst fra DaBU til Bettina Dahl ifm. familieforøgelse. 
  Action: SKE
 • Kent Hansen har forespurgt om en klub med fx 8 kursister kan bestille et trænerkursus og selv stå for aftale med DaBU underviser og praktisk afvikling, mod kursisthonorar på 2.000 kr. pr. kursist.   
 • MJ deltager på en række AIBA/ITA indkaldte internationalt forpligtede kurser i anti-doping regler. Kurserne afholdes online i Wada-regi. Efterfølgende vil DaBU via MJ informere om og udpege, hvilke personer indenfor eliteområdet – boksere, ledere, officials – der fremadrettet skal gennemgå anti-doping regler og den forpligtede uddannelsesplan, omkring medicin, whereabouts, dopingregler etc.  
  Action: MJ
 • THB kunne godt tænke sig at tage et cutman-kursus, hvilket bakkes op af den øvrige bestyrelse. Vigtigt at kurset er verificeret af AIBA. 
 • Ungdomslandskamp U15/U17 den 12/6 i Vejle mod Polen. Polen stiller med 1 dommer. Der er kun enkelte billetter fra udsolgt jf. deltagerbegrænsning på 90-100 personer|S
 • AIBA har igangsat undersøgelse af de officials og R/J der deltog ved OL i Rio, og disse vil ikke have adgang i øvrig AIBA-praksis. 
 • DIF årsmøde afholdes 17.-19. juni med formandsvalg. LB deltager. 
 • TKY og den øvrige Elitesektion er givet til opgave at komme med oplæg til et nyt sportsligt set-up med afsæt i bestyrelsens definerede opgaver og ansvarsområder.

9. Næste møde 

 • Torsdag den 1. juli kl. 18.30 online. 
  Action: SKE inviterer på teams 

SKE/06.02.2021