Code of conduct

Adfærdskodeks gældende for bestyrelsen og ansatte i Danmarks Bokse-Union, som supplerende bilag til bestyrelsens forretningsorden

Åbenhed og respekt i bestyrelsen

 • Der ønskes et åbent informationsflow og videndeling internt imellem bestyrelsesmedlemmer og ansatte
 • Bestyrelsen ønsker åbenhed udadtil om dens arbejde og beslutninger. Dette sker bl.a. ved:
  • Strategiske målsætninger på DaBUs hjemmeside
  • Mødereferater på DaBUs hjemmeside
  • Regelmæssig kommunikation på DaBUs hjemmeside, via nyhedsbrev, klubmail og DaBUs Facebook-side
 • Repræsentantskabet ønskes gode muligheder for at komme til orde samt udføre kontrolfunktioner overfor bestyrelsen. Dette sker bl.a. ved:
  • Skriftlig varsling og offentliggørelse af materiale og referat fra repræsentantskabsmøder 
  • Forretningsorden og tilhørende code of conduct, på DaBUs hjemmeside for relevante personer, med tilknytning til DaBU
 • Der skal være respekt for hinandens synspunkter, uanset forskellighed
 • Det store engagement og arbejdsindsats for dansk boksning, som repræsenteres ved boksere og de mange frivillige kræfter værdsættes. Dette sker bl.a. ved:
  • anerkendelse gennem positiv omtale
  • årlige udmærkelser ved repræsentantskabsmødet eller anden relevant DaBU event 

Etik & antidoping

 • Bestyrelsen skal sikre, at det er synligt og lettilgængeligt at indberette uetisk adfærd eller mistrivsel. Dette har høj prioritet i DaBUs bestyrelse 
 • Det skal være muligt at henvende sig anonymt og indberette hændelser via DaBU hjemmeside
 • Bestyrelsen og ansatte skal i øvrigt altid sikre retvisende adfærd vedr. antidoping. Samarbejdet med ADD prioriteres højt i alle led af unionens aktiviteter

Habilitet & interessesammenfald

 • Man kan ikke på én og samme tid bestride en bestyrelsespost i DaBU og være fuldtidsansat som medarbejder i DaBU – uanset funktion
 • Bestyrelsesmedlemmer og ansatte skal informere om eventuelle andre poster/tillidshverv, hvor der kan være sammenfald af interesser og mulige udfordringer på integritet.
 • Interessesammenfald skal så vidt muligt undgås, og der skal tages højde for dette i beslutningsøjemed

Økonomisk forvaltning

 • Økonomiske rammer og oversigt udarbejdes inden regnskabsårets start og der skal være en klar struktur, for de samlede indtægter og udgifter
 • Økonomistatus fremlægges kvartalsvis af DaBUs kasserer for bestyrelsen, for at sikre en ansvarlig og rettidig opfølgning 
 • Kommer DaBU i økonomiske vanskeligheder, skal bestyrelsen hurtigst muligt orientere DIF, med henblik på rådgivning. Repræsentanskabet skal ligelede orienteres om status 
 • Bestyrelsen skal sikre, at DaBU følger bestemmelserne i Kulturministeriets gældende regnskabs- og revisionsinstruks (pt. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005) 
 • DIF meddeler SPF når der sker ændringer i Kulturministeriets instruks, og får ved deltagelse på sekretariatsledermøder opdateret viden om overholdelse, idet det endelige ansvar herfor ligger hos SPF; det samme gælder med hensyn til bogføringsloven eller anden relevant lovgivning
 • Alle skattepligtige indkomster skal oplyses

Strategiarbejde

 • Der ønskes med passende mellemrum bestyrelsesdrøftelse af DaBUs vision, værdier og strategiske fokusområder
 • Tiltag og initiativer iværksættes med udgangspunkt i – og under hensyntagen til de strategiske og taktiske mål, som er nedfældet i DaBUs gældende strategiaftale
 • Fokus og rapportering på igangsatte initativer sker løbende på bestyrelsesmøder, med deltagelse af relevante ansatte og personer med medansvar i det enkelte initiativ
 • Implementering fra udvikling til drift, skal fastholde momentum i udviklingen
 • Strategiske målsætninger evalueres to gange årligt. Dette sker i dialog med DIF
 • Kommende strategiplaner ønskes udarbejdet i samklang med græsrødderne i dansk boksning

Politisk arbejde og forpligtelser

 • Bestyrelsen tilstræber altid på at være repræsenteret ved årsmøder, budgetmøder, og øvrige relevante møder i DIF samarbejdet
 • Bestyrelsen samarbejder aktivt og positivt med DIF samt med øvrige relevante organisationer og politiske fora. Herunder evt. tiltag for relevant socialt samfundsarbejde
 • Bestyrelsen leverer relevante oplysninger om DaBU til DIF ifm. forbundsanalyse, medlemsregistrering mv. 
 • Bestyrelsen sikrer, at DaBU overholder ovenstående retningslinjer og regler i øvrigt, i henhold til Danmarks Idrætsforbunds love, for derved at opretholde tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed
 • I tvivlspørgsmål søges rådgivning i DIF 
 • Ved evt. uetisk adfærd i relation til DaBU, anvendes den uvildige ordning i DIFs Etisk Komite til prøvelse af hændelser

Opdateret af DaBUs bestyrelse d. 13. november 2023