Forretningsorden

Ledelse
Bestyrelsen varetager den overordnede politiske styring og ledelse af Danmarks Bokse-Unions aktiviteter. Dette indebærer bl.a.:

 • At forestå den strategiske og taktiske ledelse af bokseunionens organisering 
 • At forestå den strategiske og politiske proces for strategiaftaler med DIF
 • Via ansatte og udpegede ansvarspersoner at implementere initativer fra udvikling til forankring og i drift
 • At følge og løbende evaluere arbejdet med strategiplanens indsatser  
 • At vurdere og godkende årsregnskab til forelæggelse for repræsentantskabet
 • At nedsætte udvalg samt udpege medlemmer til ad hoc-opgaver 
 • At ansætte og afskedige personale
 • At virke for, at medlemsklubber overholder de gældende love og regler for DaBU og øvrige organisationer som bokseunionen er tilknyttet 

Arbejdsgang

 • Ved første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og menige medlemmer
 • Opgaver skal løses af de udvalgte personer med de tildelte ansvarsområder og til aftalt tid
 • Alle eksterne mails tilgår formanden, som fordeler dem til videre behandling
 • Kommunikation med presse og medier koordineres af formanden
 • Der tilstræbes hurtig svartid på henvendelser, optimalt senest indenfor 48 timer
 • Bestyrelsens kontaktperson til udvalg varetager kommunikation og opfølgning og rapportering på området 
 • Der oplyses internt i bestyrelsen, hvornår man ikke er tilgængelig fx ved ferie og længere sygdom

Beslutningskompetence

 • Bestyrelsen behandler og træffer afgørelser i alle sager med væsentlig karakter for DaBU
 • Sager af mindre væsentlig karakter kan bestyrelsen beslutte pr. mail og/eller telefon 
 • Interessesammenfald oplyses og undgås så vidt muligt. Inhabilitet respekteres og accepteres

Bestyrelsesmøder

 • Det tilsigtes at holde bestyrelsesmøder – evt. digitalt/telefonisk – månedligt
 • Dato for bestyrelsesmøder fastlægges fra møde til møde – ansatte deltager på møder efter behov
 • Bestyrelsen udpeger sekretæransvarlig blandt bestyrelsesmedlemmerne med ansvar for at tage beslutningsreferat til formidling på DaBUs hjemmeside 
 • Drøftelser på bestyrelsesmøder er fortrolige indenfor bestyrelsen og evt. indbudte ansatte
 • Der refereres ikke fra klub- eller personsager  
 • Dagsorden fastlægges af formand og bestyrelsessekretær, der med evt. tilhørende bilag til mødet fremsendes af bestyrelsessekretær forud for mødet 
 • Alle bestyrelsesmedlemmer kan sætte punkter på dagsordenen. Bestyrelsen kan række ud til ansatte og nedsatte udvalg og arbejdsgrupper for deres evt. punkter til dagsorden og deltagelse på bestyrelsesmødet 

Økonomi

 • DaBU tegnes af den samlede bestyrelse; dog kan bestyrelsen udstede prokura 
 • Transaktioner på beløb op til 20.000 kr. godkendes af den områdeansvarlige i bestyrelsen, ansatte, eller udvalgsformand
 • For transaktioner på 20.000 – 100.000 kr. kræves godkendelse af formanden
 • Udgifter og investeringer over 100.000 kr. kræver godkendelse af formanden og min. ét bestyrelsesmedlem
 • Der kan godkendes for udbetalinger pr. mail
 • Der ydes altid ekstern revision support i forhold til DaBUs regnskabsforhold

Ændringer i forretningsorden

 • Bestyrelsen kan beslutte ændringer i forretningsordenen under hensyntagen til DaBUs Love.
  Forretningsordenen opdateres som udgangspunkt én gang årligt, efter repræsentantskabsmøde

Opdateret af DaBU bestyrelse 20. juni 2023