Forretningsorden

Ledelse
Bestyrelsen varetager den overordnede politiske styring og ledelse af Danmarks Bokse-Unions aktiviteter. Dette indebærer bl.a.:

 • at forestå den strategiske ledelse af bokseunionens organisering
 • at forestå den strategiske og politiske proces for strategiaftaler med DIF
 • at følge og løbende evaluere arbejdet med strategiplanens indsatser
 • at vurdere og godkende årsregnskab til forelæggelse for repræsentantskabet
 • at vedtage budget, senest i december, for det følgende år * at nedsætte udvalg, samt udpege medlemmer til ad hoc-opgaver
 • at ansætte og afskedige personale
 • at virke for, at medlemsklubber overholder de gældende love og regler for DaBU og øvrige organisationer som bokseunionen er tilknyttet.

Arbejdsgang

 • Ved første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og menige medlemmer.
 • Opgaver skal løses af de udvalgte personer med de tildelte ansvarsområder og til aftalt tid
 • Alle eksterne mails tilgår formanden, som fordeler dem til videre behandling.
 • Kommunikation med presse og medier koordineres af formanden
 • Der tilstræbes hurtig svartid på henvendelser, optimalt senest indenfor 48 timer
 • Bestyrelsens kontaktperson til udvalg varetager kommunikation og opfølgning på området
 • Der oplyses internt i bestyrelsen, hvornår man ikke er tilgængelig fx ved ferie og længere sygdom

Beslutningskompetence

 • Bestyrelsen behandler og træffer afgørelser i alle sager med væsentlig karakter for DaBU
 • Sager af mindre væsentlig karakter kan bestyrelsen beslutte pr. mail og/eller telefon
 • Interessesammenfald oplyses og undgås så vidt muligt. Inhabilitet respekteres og accepteres.

Bestyrelsesmøder

 • Det tilsigtes at holde bestyrelsesmøder – evt. telefonisk – månedligt.
 • Dato for bestyrelsesmøder forsøges fastlagt for et kvartal ad gangen – alternativt fastlægges bestyrelsesmøder fra møde til møde.
 • Som udgangspunkt deltager udviklingschefen i bestyrelsesmøder og står for at tage beslutningsreferat
 • Drøftelser på bestyrelsesmøder er fortrolige inden for bestyrelsen
 • Beslutningsreferater offentliggøres på DaBUs hjemmeside – efter endelig godkendelse af bestyrelsen.
 • Der refereres ikke fra personsager
 • Dagsorden fastlægges af formand og udviklingschef i fællesskab, og fremsendes inkl. evt. bilag til hele bestyrelsen forud for mødet
 • Alle bestyrelsesmedlemmer kan sætte punkter på dagsordenen.

Økonomi

 • DaBU tegnes af den samlede bestyrelse; dog kan bestyrelsen udstede prokura
 • Transaktioner på beløb op til 20.000 kr. godkendes af den områdeansvarlige i bestyrelsen, ansatte, eller udvalgsformand
 • For transaktioner på 20.000 – 100.000 kr. kræves godkendelse af formanden eller kasserer
 • Udgifter og investeringer over 100.000 kr. kræver godkendelse af formanden og min. ét bestyrelsesmedlem
 • Der kan godkendes for udbetalinger pr. mail
 • Udbetalinger forestås af DaBU regnskabsansvarlige, pr. 1/7-20 af IKC regnskabsafdeling under DIF
 • Der varetages support til ekstern revision af regnskab

Ændringer i forretningsorden

 • Bestyrelsen kan beslutte ændringer i forretningsordenen under hensyntagen til DaBUs Love.
  Forretningsordenen opdateres som udgangspunkt én gang årligt, efter repræsentantskabsmøde.

Opdateret på DabU bestyrelsesmøde den 17.03. 2022