DaBU bestyrelsesmøde afholdt 28. juli

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 28. juli

3. august 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 6/2022 – 28/07 2022, i Vordingborg

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Merete Skovbjerg (MS) 

1. Velkomst ved formanden

 • Diverse orientering fra LB, deriblandt orientering om status i EUBC, efter valg af4 ny præsident. CAS afgør strid med IBA til fordel for klagere, vedrørende opstillingsberettigelse, ved det netop overståede præsidentvalg. LB agter at deltage i kommende onlinemøder.

2. Godkendelse af referater fra de 2 sidste bestyrelsesmøder

3. Input og orientering fra DaBUs udviklingschef og konsulent

 • Benazir arbejder på oplæg til kommunikationsstrategi for Sociale Medier / digital kommunikation jf. strategispor. 
 • Der er aftalt Get2Sport møder med bokseklubber i Roskilde, Køge og Høje Taastrup. Bestyrelsen vil aftale møde med Get2Sport inden statusrapportering til DIF 8/9. 
 • Yderligere gennemgang og drøftelse af orientering. Videre kommunikation vil foregå med Signe og Benazir.

4. Status organisation / ansatte – funktionsbeskrivelser

 • Funktionsbeskrivelser er gennemgået. Der indkaldes til et fællesmøde med bestyrelse og ansatte i august.

5. Bestyrelsens ansvar og opgaver sæson 2022/2023

 • Gennemgang af opgaver. Disse vil blive ajourført på hjemmesiden under kontakt – Bestyrelse

6. Stævnefond fra sæson 2023 – jf. repræsentantskabsmøde

 • LB præsenterer et oplæg til forsøgsordning, gældende fra 1. januar 2023:
  • DaBU tilfører kr. 175.000 til en stævnefond i hvert af de kommende 3 år.
  • Klubberne indbetaler kr. 750 til fonden via kontingentopkrævningen i de pågældende 3 år. 
  • Dette giver et årligt fondsbeløb på ca. kr. 250.000,-
  • Efter 3 år skal initiativet evalueres. 
  • Efter ansøgning fra klubberne, udbetales kr. 3.000,- for stævner, hvor der bokses minimum 10 kampe. 
  • Tilskuddet er tiltænkt hjælp til dækning af udgifter til D/K og læge. 
  • Turneringer med egenbetaling modtager ikke tilskud.
  • Der opfordres til, ikke at forlange kørselsgodtgørelse klubberne imellem, samt til samkørsel mellem D/K. 
  • Der gives tilskud til max 3 stævner pr. klub pr. kalenderår.
 • Nytænkning af diplomboksning, var et ønske på repræsentantskabsmødet. Forslag fra LB: 
  • Pointskema offentliggøres på DaBUs hjemmeside. 
  • Afholdelse af seminar for diplomansvarlige. 
  • Tydelige regler og rammer for pointafgivning bør implementeres. 
  • Skal der indføres gebyr for deltagere?
 • Bestyrelsen søger personer til at gentænke diplomboksning. Nyt koncept ønskes præsenteret på repræsentantskabsmødet 2023.

7. Bestyrelsens repræsentant i den nye stævneaktivitetsgruppe

 • MS og THB er valgt.

8. DaBUs sportslige set-up sæson 2022-2023

 • Der er drøftelser om tilpasning af det sportslige set-up. Dette offentliggøres medio september.

9. Mesterskaber o.a. aktiviteter sæson 2022-2023

 • Følgende er besluttet: 
  • DM afholdes i november. 
  • JM afholdes i januar/februar, igangværende dialog med interesseret klub. 
  • SM afholdes i februar/marts. 
  • NBM afholdes i maj. 
  • Klubber med interesse i værtskab af et mesterskab, opfordres til at melde ind. 
  • Der bokses landskamp mod Holland 17/9 i Odense. 
  • Endnu en landskamp er under planlægning til afholdelse i december.
 • Dommerkursus afholdes i forbindelse med landskamp i september. 
 • D/K seminar afholdes af LB, MJ, FB d. 22. september i Høje Taastrup og d. 29. september i Vejle. 
 • Trænerworkshop øst og vest afholdes 2. halvår 2022. 

10. Klubundersøgelse

 • Resultatet af undersøgelsen foreligger. Bestyrelsen ønsker gennemgang ved næste fællesmøde. 

11. Udviklingsworkshop med Key Learning 25.8.2022 i Brøndby

 • Fokus vil bl.a. være på uddannelse. 

12. Økonomi

 • 3 klubber mangler fortsat at betale kontingent for indeværende år. 
 • Det besluttes at pristilpasse kursusgebyr for træneruddannelse pga. øgede udgifter for afholdelse.

13. Bordet rundt

 • MJ orienterer om igangværende undersøgelse i EUBC vedrørende EM, som blev afholdt i Armenien. MJ har bidraget til McLarens advokatundersøgelse. 
 • Stjerneboksning afholdes 27. august 2022. MJ er kontaktperson. 

14. Næste bestyrelsesmøde

 • Onlinemøde mandag d. 12. september kl. 17.30. Fællesmøde med de ansatte.

MS/02.08.2022