Bestyrelsen informerer

Bestyrelsen informerer

4. december 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Selvom det er almindeligt anstændigt og normal praksis, ikke at kommentere på igangværende sager og tvister man selv er en del af, vil DaBUs bestyrelsen i dette tilfælde gøre en kort undtagelse.

Som det er mange bekendt, har DaBU igennem lang tid haft en sag/tvist i både DIFs Etiske Komité, DaBUs Appeludvalg og DIFs Appelinstans. Denne sag/tvist omhandler to tidligere ansatte og deres ageren/metoder, i relation til to boksere, registreret i en klub under DaBU.

Afgørelser i ovenstående instanser har – af flere omgange – været anket af de førnævnte ansatte.

Da der nu florerer endnu et klippe/klistre opslag på de sociale medier (privatopslag), der som så mange gange før, via ukorrekte oplysninger, forsøger at stille DaBUs bestyrelse i dårligt lys, skal vi hermed undtagelsesvis præcisere:

DIFs Appelinstans har ved deres endelige afgørelse ophævet udelukkelsen af indehaveren af professionelt promotorselskab, for al aktivitet under DaBU. Denne sanktion var lyst af DaBUs bestyrelse – og bekræftet og udtalt i flere omgang af DaBUsAppeludvalg.                                                                                

DaBUs Appeludvalg er ikke underlagt DaBUs bestyrelse. DaBUs Appeludvalg er et uvildigt ogan, som i øvrigt består af tre valgte medlemmer, hvoraf formanden er advokat. Sidstnævnte må formodes at have så rigeligt styr på love og paragraffer, qua sit private virke som advokat i 25 år. De resterende to medlemmer må ligeledes anses for at være ret habile.                                                                                                                                                                            

DIFs Appelinstans har altså modsagt DaBUs Appeludvalgs afgørelse, på dette punkt. DIFs Appeludvalg HAR IKKE ”frikendt” hverken indehaveren eller forretningspartner, for deres opførsel eller forsøg på påvirkning /manipulering og usømmelig adfærd, overfor to boksere. Tværtimod!

Den helt præcist samme sag/tvist har været rejst af forretningspartneren i førnævnte promotorselskab. Hér har DIFs Appelinstans stadfæstet udelukkelsen.

Hvad er så grunden til, at præcis samme sag, fører til to forskellige afgørelser? DIFs Appelinstans vurderer, at der ikke er hjemmel til at udelukke indehaveren, da han ikke var tildelt en funktion i DaBU og heller ikke havde en funktion i DaBU (havde sagt op). Forretningspartneren vurderes derimod at have haft/bestridt en supporterende rolle, som også DaBU har stået fast på. 

Dette er den eneste forskel. På alleandre punkter har DaBUs bestyrelse fået medhold, i deres klager mod de to tidligere ansatte.

Nedenstående er et kort uddrag af den endelige pasus, i afgørelsen fra DIFs Appelinstans:

Appelinstansen bemærker afslutningsvis, at Appelinstansen samtidig med behandlingen af denne sag har behandlet en tilsvarende sag vedrørende klager As forretningspartners udelukkelse fra al aktivitet under og i tilknytning til DaBU. Appelinstansen har i forbindelse med behandlingen heraf tiltrådt DaBU’s Appeludvalgs afgørelse om, at klager As forretningspartner ikke har handlet i overensstemmelse med de krav, der stilles til sportslig optræden og sømmelig adfærd. Appelinstansen vurderer, at det samme gør sig gældende for klager A. Da betingelsen i § 23 i DaBU’s Love om at være ”tildelt” en funktion imidlertid ikke er opfyldt i relation til klager A, ændrer dette ikke ved, at der ikke kan pålægges ham en sanktion.

DIFs Appelinstans har forløbig lagt den ene af afgørelserne op på deres hjemmeside:

kendelse-i-sag-13-2023-boksning_anonymiseret.pdf (dif.dk)

Så snart Appelinstansen lægger den anden afgørelse op, vil DaBUs bestyrelsen naturligvis linke til denne også.

Forretningsindehaveren har gjort gældende, at han har indgivet sagsanlæg mod DaBU.

Hér vil han – ifølge eget udsagn – sandsynliggøre, at han har lidt et personligt økonomisk tab, via sin og partners professionelle promotorvirksomhed. Dette ved at være udelukket fra al aktivitet under amatørforbundet DaBU. Det forstås samtidigt, at vedkommendes navn og rygte er blevet tilsmudset. Dette selvom den eneste der (utallige gange) har udtalt sig offentligt (indtil dette opslag), er personen selv.

Ingen af klagerne er medlemmer af – eller var medlemmer af en klub under DaBU.

Så snart DaBUs bestyrelse modtager ovenstående sagsanlæg, vil vi naturligvismeddele dette. Men bestyrelsen kommer ikke til offentligt at debattere eller kommentere på den eventuelt kommende retssag, ud over dette opslag. Det er i sagens natur ikke muligt.

Det skal afslutningsvis nævnes, at DaBUs bestyrelse tidligere har modtaget trusler om et sagsanlæg. Dette i forbindelse med, at vi – for Appeludvalg og Appelinstans – fremlagde dokumentation i form af lydfiler og screenshots af dialoger/samtaler. Dette sagsanlæg har vi dog endnu ikke modtaget. Her fremgår det ellers tydeligt og i klar tale, hvis ”navn og rygte” der tilsmudset.

Sidst, men ikke mindst: DaBUs bestyrelse vil til enhver tid (uagtet hvor lang tid den dette måtte tage, eller hvor mange ressourser det end måtte kræve) bistå og beskytte vores atleter.

04.12.2023 / DaBU bestyrelse