Code of conduct

Adfærdskodeks gældende for boksere samt trænere og ledere ved deltagelse i landsholdsaktiviteter, herunder internationale mesterskaber og landskampe for Danmarks Bokse-Union, samt deltagelse ved øvrige DaBU-aktiviteter i talent- og eliteregi (konkurrencer, træningssamlinger og -lejre) 

Elitesektionen – Udtagelser 

 1. DaBU offentliggør ikke udtagelser til pressen eller andre, før bokseren og dennes klub er informeret. Ligeledes omtales en udtagelse – eller mangel på samme – hverken af klub eller bokser offentligt, før det er drøftet med DaBU.
 2. Ingen boksere bliver lovet udtagelse på forhånd. En bokser er først udtaget, når en officiel udtagelse er modtaget i klubben.
 3. Når en bokser er udtaget, skal nedenstående adfærdskodeks følges, og bokseren har pligt til at deltage i samlinger, turneringer eller andre aktiviteter, der indkaldes til.

Boksere

Som ansvarlig bokser vil du: 

 1. Respektere DaBUs regler, retningslinjer og strategi som udgangspunkt for din deltagelse i talent-
  og elitearbejdet i DaBU.
 2. Føre en sund livsstil, der fremmer dit træningsudbytte og din præstationsevne, ligesom du vil motivere andre til det samme.
 3. Respektere DaBUs generelle nultolerance-politik i forhold til alkoholindtagelse i forbindelse med DaBU-aktiviteter, (se uddybning nedenfor). *
 4. Udvise god sportsånd og adfærd, både i og udenfor bokseringen. Herunder gælder at du: a. Respekterer sportens arena som politisk og religiøs neutral, hvor fremtrædende
  statements af politisk og religiøs karakter frabedes i forbindelse med officielle kampe og ceremonier.
  b. På Sociale Medier holder god tone og ikke skriver nedladende om/til andre i sporten.
 5. Udvise en positiv og engageret tilgang til aktiviteterne, og samarbejde konstruktivt med andre, der er involveret i sporten, såsom trænere, ledere, læger, dommer/kampledere, og repræsentanter fra DaBU.
 6. I stævnesammenhæng altid respektere anvisninger og afgørelser fra stævneofficials.
 7. Være forberedt og velorganiseret. Med dette menes at du:
  • Møder i tilfredsstillende form og vægt. (Bokser og træner vil på forhånd være informeret om
   specifikke forventninger på et givent tidspunkt.)
  • Selv har styr på det tøj og udstyr du skal bruge til kamp og træning, at møde op til aftalt tid, og altid informere holdleder og træner ved uforudsete forhold.
 8. Kende og overholde gældende regler og retningslinier for antidoping. Du skal være særligt opmærksom på, at du som idrætsudøver har objektivt ansvar! Det betyder, at du som bokser selv har det fulde ansvar for hvilke stoffer, der er i din krop. Du står selv til ansvar for en positiv dopingprøve, også selvom den ikke er en følge af bevidst doping. Se også ADD’s udøverguide. Bilag: ”Antidoping – hvad skal jeg?” er en handlingsanvisning som hjælp til at holde styr på reglerne. Denne skal du skal kende og i tilfælde indfri de stillede krav.
 9. Ikke foretage dig noget, der er i strid med de danske love og regler, samt ved udlandsophold de gældende nationale love og regler. 

*Der er totalforbud mod indtagelse af alkohol og brug af tobaksprodukter for unge under 18 år.
I konkurrencesammenhæng gælder forbuddet mod indtagelse af alkohol for alle indtil samtlige konkurrencer er afsluttet. Herefter har holdlederen beføjelse til at lempe reglerne, dog stadig kun for personer over 18 år, og i begrænset omfang (svarende til 1 genstand). Synligt beruset adfærd er ikke acceptabelt. 

Konsekvenser 

 • Hvis man som bokser under 18 år ikke lever op til ovenstående, kontaktes såvel bokserens forældre som klub. Adfærden vil indgå i DaBU elitesektions samlede vurdering af bokserens indstilling til og prioritering af sin boksning.
 • Hvis man som bokser over 18 år ikke lever op til ovenstående, kontaktes bokserens klub. Adfærden vil indgå i DaBU elitesektions samlede vurdering af bokserens indstilling til og prioritering af sin boksning.
 • Hvis man som bokser, i forbindelse med stævner, ikke lever op til ovenstående forventninger, vil man som udgangspunkt i den kommende periode ikke blive udtaget af DaBU til landsholdet og/eller øvrige aktiviteter i talent- og eliteregi.
 • Efterleves forventningerne ikke i forbindelse med øvrige aktiviteter, tages evt. udtagelser op til revurdering og kan i yderste tilfælde annulleres.
 • I vurderingen af konsekvensernes omfang og varighed er det DaBUs elitesektion og/eller National head coach, der i evt. samråd med DaBU bestyrelse endeligt sanktionerer eventuelle konsekvenser.
 • Overtræder man som bokser reglerne for antidoping, kan man udelukkes fra al konkurrence og træning i op til fire år.

Trænere & Ledere 

Som ansvarlig træner, leder, behandler vil du: 

 1. Respektere DaBUs regler, retningslinjer og strategi som udgangspunkt for din deltagelse i
  talent- og elitearbejdet i DaBU.
 2. Sørge for, at de aktiviteter bokserne præsenteres for, er i overensstemmelse med DaBU ATK, og er tilpasset boksernes alder, modenhed, erfaring og evner.
 3. Sørge for fra starten at have afstemt med bokserne og deres klubtræner (og evt. forældre), hvad præcist der forventes af bokserne. Og om nødvendigt tale åbent og konstruktivt med disse om evt. udfordringer i forhold til bokserens ”set up”.
 4. Vejlede bokserne i at tage ansvar for egen præstation, træning og adfærd.
 5. Opretholde en positiv og faglig relation i samarbejdet med bokserne og klubtrænere, så der skabes gensidig tillid og respekt. Dette er især vigtigt for de yngste boksere.
 6. Udvise god sportsånd og adfærd både i og udenfor bokseringen; samt på Sociale Medier holde god tone og ikke skrive nedladende om/til andre i sporten.
 7. Samarbejde konstruktivt med andre, der er involveret i sporten, såsom trænere, ledere, læger, dommer/kampledere, og repræsentanter fra DaBU.
  Desuden deltage aktivt i samlinger, møder og andre indkaldte DaBU-aktiviteter.
 8. I stævnesammenhæng altid respektere anvisninger og afgørelser fra stævneofficials.
 9. Holde dig ajour med det internationale hovedforbunds regler og guidelines.
 10. Kende og overholde gældende regler og retningslinier for antidoping, som gælder for hhv. egen rolle som træner eller leder, og for de boksere du arbejder med. Du må naturligvis ikke bruge, besidde eller distribuere forbudte stoffer eller metoder.
  Du skal være bevidst om, at du har stor indflydelse på dine boksere. Du kan støtte dem i deres beslutninger og reducere risikoen for både bevidst og ubevidst overtrædelse af reglerne. Du er forpligtet til at samarbejde med antidoping-myndighederne om bl.a. testning af dine udøvere. Se mere om dit ansvar på www.antidoping.dk.
 11. Ikke foretage dig noget, der er i strid med de danske love og regler, samt ved udlandsophold de gældende nationale love og regler.
 12. Huske at du er rollemodel. ** 

**Som rollemodel skal du begrænse indtagelsen af alkohol og tobaksprodukter. I stævnesammenhæng indtages aldrig alkohol, før samtlige konkurrencer er afsluttet. Og har du ansvaret for boksere under 18 år gælder samme, at der ingen alkohol må indtages. Synligt beruset adfærd er ikke acceptabelt. 

Konsekvenser

 • Hvis man som træner eller leder ikke lever op til ovenstående, vil ens fremtidige tilknytning til lignende aktiviteter blive taget op til vurdering af DaBUs elitesektion.
 • I vurderingen af konsekvensernes omfang og varighed er det DaBUs elitesektion og/eller National head coach, der i evt. samråd med DaBU bestyrelse endeligt sanktionerer eventuelle konsekvenser.
 • Overtræder man som træner eller leder reglerne for antidoping, kan man ligesom bokserne udelukkes fra al konkurrence og træning. 

Opdateret september 2023