Code of conduct

Adfærdskodeks gældende for bestyrelsen i Danmarks Bokse-Union som supplerende bilag til bestyrelsens forretningsorden

Åbenhed og respekt i bestyrelsen

 • Der ønskes et åbent informations flow og videndeling internt mellem alle bestyrelsesmedlemmer
 • Bestyrelsen ønsker åbenhed udadtil om dens arbejde og beslutninger – dette sker bl.a. ved: 
  • Strategiske målsætninger på DaBU hjemmeside
  • Mødereferater på DaBU hjemmeside
  • Regelmæssig kommunikation på DaBU hjemmeside, via klubmail og DaBU Facebook
 • Repræsentantskabet ønskes god mulighed for at komme til orde, og at udføre kontrolfunktioner    overfor bestyrelsen – dette sker bl.a. ved:
  • Skriftlig varsling og offentliggørelse af materiale og referat for repræsentantskabsmøder
  • Forretningsorden og tilhørende code of conduct på DaBU hjemmeside
 • Der skal være respekt for hinandens synspunkter, uanset forskellighed
 • Det store engagement og arbejdsindsats for dansk boksning, som repræsenteres ved boksere og de mange frivillige kræfter værdsættes – dette sker bl.a. ved:
  • anerkendelse gennem positiv omtale
  • årlig udmærkelser ved repræsentantskabsmøde

Habilitet & interessesammenfald

 • Man kan ikke på én og samme tid bestride en bestyrelsespost i en bokseklub under DaBU og være ansat som medarbejder i DaBU
 • Bestyrelsesmedlemmer skal informere om de har andre poster/tillidshverv, hvor der kan være sammenfald af interesser. Dette gør sig ligeledes gældende for ægtefæller  
 • Interessesammenfald skal så vidt muligt undgås, og tages højde for i beslutningsøjemed

Økonomisk forvaltning

 • Budgettet fastlægges og vedtages inden regnskabsårets start, og der skal være en klar struktur for de samlede indtægter og udgifter
 • Mindst én gang årligt drøftes budgettet af hele bestyrelsen på bestyrelsesmøde
 • Økonomistatus fremlægges regelmæssigt for bestyrelsen, og altid ved væsentlige budgetafvigelser, for at sikre en ansvarlig opfølgning
 • Kommer DaBU i økonomiske vanskeligheder, skal bestyrelsen hurtigst muligt orientere DIF herom, med henblik på rådgivning
 • Bestyrelsen skal sikre, at DaBU følger bestemmelserne i Kulturministeriets gældende regnskabs- og revisionsinstruks (pt. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005)
 • DIF meddeler SPF når der sker ændringer i Kulturministeriets instruks, og får ved deltagelse på sekretariatsledermøder opdateret viden om overholdelse, idet det endelige ansvar herfor ligger hos SPF; det samme gælder med hensyn til bogføringsloven
 • Alle skattepligtige indkomster skal oplyses

Strategiarbejde

 • Der ønskes med passende mellemrum bestyrelsesdrøftelse af DaBU’s vision, værdier og strategiske fokusområder 
 • Tiltag og initiativer iværksættes med udgangspunkt i, og under hensyntagen til, de strategiske mål, som er nedfældet i DaBU gældende strategiaftale
 • Strategiske målsætninger evalueres to gange årligt – dette sker i dialog med DIF
 • Kommende strategiplaner ønskes udarbejdet i samklang med græsrødderne i dansk boksning

Politisk arbejde og forpligtelser

 • Bestyrelsen tilstræber altid at være repræsenteret ved årsmøder, budgetmøder, sekretariatsledermøder mv. i DIF
 • Bestyrelsen samarbejder aktivt og positivt med DIF, samt med øvrige relevante organisationer og politiske fora
 • Bestyrelsen leverer relevante oplysninger om DaBU til DIF ifm. forbundsanalyse, medlemsregistrering mv.  
 • Bestyrelsen sikrer, at DaBU overholder ovenstående retningslinier og regler i øvrigt i henhold til Danmarks Idrætsforbunds love, for derved at opretholde tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed. 
 • I tvivlspørgsmål søges rådgivning i DIF 

Opdateret på DabU bestyrelsesmøde den 17.03. 2022