DaBU bestyrelsesmøde afholdt 24. august

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 24. august

11. september 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 7/2023 – 24/8 2023 – Online

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg, Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB), Tina Nielsen (TN) og Michael Jensen (MJ).
Til og med punkt 7 også: Bjarne Malmros (BM). Signe Kirse (SKE) havde ikke mulighed for at deltage.

1. Velkomst og nyt fra Formanden

 • LB byder velkommen og roser det store arbejde der er iværksat, både i de forskellige udvalg og med hensyn til de mange forskellige aktiviteter ift. den kommende sæson.

2. Update fra Signe (bilag)

 • SKEs skriftlige update gennemgås.
 • Nyhedsbrev udsendt 11/8. DaBUs nyhedsbrev drøftes – når det bredt nok ud, eller kunne resurserne bruges anderledes, idet statistik viser, at en del nyhedsbreve ikke åbnes. Der er enighed om at nyhedsbrevet er en god ide, da mange gode og vigtige oplysninger formidles til bredere modtagerskare end klubmail, og at det fortsættes som hidtil. Det formodes, at mange læser nyhedsbrevet via DaBUs hjemmeside eller Facebook. Det besluttes at der på forskellig vis oplyses om, og motiveres til at læse nyhedsbrevet.
 • Høring hos DaBU klubber om sæsonkalender for mesterskaber – spørgeskema sendt 15/8 med svarfrist 30/8.
 • Spotkursus E-læring om træning af udøvere med ’bogstav’-diagnoser o.a. særlige behov er blevet rigtig godt modtaget med 22 tilmeldinger fra 13 bokseklubber. Efter e-kurset fik tilmeldte tilbud om opfølgende online gruppesparringsmøde af Parasport Danmark konsulent.
 • Dagskursus ‘DaBU Hjælpetræner’: Testkursus holdes i 16/9 i Vitus Horsens; her afprøves materiale, kursusformat og underviserteam klædes på. Herefter udbydes det nye Hjælpetrænerkursus.
 • Parkinson Boxing: kursus afsluttes 9/9 med 12 kursister og 3 nye klubber: Ulfborg BK. Give AK, Skanderborg BK.
  SKE holder oplæg om Parkinson Boxing projekt til Bevæg Dig For Livet projektledertræf med visionskommuner i IH 31/8.

3. Update fra Bjarne

 • Get2sport:
  • Øst: Opsamling Korsør (genstart) kontaktet kommunen m.fl., opdatering på Roskilde (klubbesøg på vej – kigge på handleplan og registrering). Der skal aftales møde med Ishøj sammen med DIF.
  • Vest: DIF har bedt om udspil på tre nye get2sport klubber i vest.
 • DM-ugen: Formanden og BM var inviteret til møde i DIF med Jacob Wärme og Mads Bang Aaen. DM-ugen skal afholdes i Herning 2024, Ålborg 2025, Herning 2026. LB informerer kort om, at DR har vist stor interesse for at vise boksning til DM-ugen. Et kort resume af, hvad vi talte om samt næste step udarbejdet af Jacob Wärme DIF:
  • DABU kan godt se sig selv til DM-ugen 2024 i Herning
  • Det vil være i et nyt DM-format med 5-6 kampe/finaler, hvor de bedste boksere fra øst møder de bedste boksere fra vest
  • Bokserne er fundet ved forudgående stævner, hvor de kvalificerer sig til DM-ugen
  • DABU ønsker at bibeholde deres nuværende DM særskilt, så deltagelse i DM-ugen vil være et åbent mesterskab. Derfor skal der arbejdes med ’navngivningen’ af DM, som kunne være noget i retning af Open DM i boksning
  • Næste step er, at DIF undersøger bagland, Herning Kommune og DR ift. DABU-deltagelse med dette nye DM.
  • Herefter afsøger DABU, om der er opbakning i baglandet
  • DABU og DIF er enige om at der er tale om et test DM i 2024
 • Opdatering på DM i Stege: Løbende kontakt med klubben. Vi har lavet et par ændringer med hensyn til opgave og indtægter/udgifter (FB er orienteret).
  Har udarbejdet en presseplan + annoncering (artikler ved lokalavisen). 
 • Opdatering på NM i Herning: Der er aftaler ved Idrætscentret, Vandrerhjemmet, DGI Hotel, møde med Cafeen i idrætscentret, og kommunen.
  • Kontakt til udvalgte sponsorer er undervejs. LB og BM mødes med Herning Amatør Bokseklub. Aftalen skal også lukkes med en økonomiske fordeling samt aftales hvem snakker med hvilke sponsorer.
  • Angående hjemmesiden, er der afholdt møde om dette. Det er ønsket at opstarte billetsalg til december (julegave). Hvad skal en billet koste, dette afklares snarest. Der er udarbejdet en presseplan samt en pressemeddelelse.
  • Tidsplan: Hjemmeside klar november, igangsætning af presseplan primo november (lokal annoncering feb. 2024), start billetsalg slut november, åbning for tilmelding af boksere hvornår?
 • Sponsoraftaler: Der er indgået ny aftale t.o.m. 24 med Rejsechefen, og pågår dialog med øvrige.
 • Fonde:
  • CRM-system ansøgning til Salling Fonden: Frist den 15/9 ansvar Bjarne
  • Internationale samarbejde ansøgning i Initiativpuljen: Frist den 27/9 ansvar?
  • Parkinson 2024, DIF undersøger tilskudsmuligheder.
  • DaBU muligheder ved Spar Nord, nyt fokus på de ”bløde værdier”. Frist den 26/10 ansvar?
 • SKE og BM har udarbejdet et forslag til ”status på strategispor, første ½år 2023”. Strategi møde med DIF er den 14/9 kl. 16.30.
 • Evt: BM tager på Klubbesøg i Slagelse den 4/9.

4. Indstilling – vedr. DaBU – FB-kommunikation

 • Det drøftes hvorvidt det skal være muligt at kommentere på DaBUs opslag på FB (Og andre sociale medier), og det besluttes at det IKKE skal være en mulighed, ud fra flere betragtninger.
 • Hvis det drejer sig om opslag, hvor det kan være relevant at kunne stille spørgsmål, og/eller få svar på stævne- kursusafholdelse, mv. henvises til de konkrete kontaktpersoner, med navn, mail og telefonnummer, i hvilket tidsrum der kan rettes telefonkontakt, samt evt. tidshorisont for tilbagemelding via mail.

5. Nyt og status vedr. klubforespørgsel på mesterskabs årshjul

 • DaBU har er udsendt en Survey ift. til afholdelse af div. mesterskaber, da det var et ønske der blev fremsat på seneste repræsentantskabsmøde, at dette at dette blev afklaret. Der er kommet nogle besvarelser. Sidste dato for besvarelse, er den 30. august.

6. Mesterskab og landskamps status – frem til sommer 2024

 • NM – BM laver oplæg til billetpriser.
 • Landskamp 9/12 i Varde – BM er i gang med at afklare forskelligt omkring dette. ”Sport Live” har givet tilsagn om TV-dækning.
 • JM – dato og Horsens Vitus – to weekends er i spil, 1 og 2. weekend i februar. BM kontakter Horsens Vitus mhp. afklaring af, hvilken af de to weekends der er mulig.
 • NBM – datoen følger de seneste års dato for afholdelse.

7. Bordet rundt / alle – kort status og fremdrift på udvalg og arbejdsgrupper fra hver

 • Proudvalg – BB informere om, at der har været afholdt møde med Dansk Pro boksning ift. et eventuelt kommende samarbejde. Mødet var godt og givende, og det er derfor besluttet at der afholdes endnu et møde. Dato er endnu ikke fastsat.
 • Breddeudvalg – første møde i udvalget afholdes 3. september
 • Arrangementsudvalg – der har været afholdt møde, og gruppen arbejder videre med forskellige opgaver. Det vil fortsat være Tina H der er kontaktperson ift. diverse arrangementer, og som tidligere besluttet vil det være MS der trækker deltagerlister til de forskellige arrangementer. Bestyrelsen står for at finde klubber til de forskellige arrangementer, samt at en repræsentant i DaBU er ansvarlig for at uploade resultaterne på hjemmesiden. Der afholdes nyt møde den 5. september.
 • Diplomboksning – det første møde har været afholdt i gruppen. Der kom flere gode forslag på bordet ift. en ensartet måde at afholde diplomstævne på, uanset hvor i landet dette afholdes.
  Der udarbejdes bl.a. et A4-ark til dem, der bedømmer kampen om, hvilke kriterier man dømmer ud fra, så bedømmelserne ensartes. Planen er at dette ark formidles inden stævnet starter, og vil ligge på dommerbordet, så det er nemt at orientere sig.
  En oplysningsskrivelse sendes ligeledes til klubberne der afholder diplomstævne, så de i god tid kan forberede sig rammerne for afholdelse at dette.
  Action FB – Når materialet er færdigt, sendes til klubberne der afholder diplomstævne.
  Action LB – informerer Jens Peter Zacho, Hans Boesen og Anne Peters om de nye tiltag.
 • Uddannelsesudvalg – første møde den 7. september.
 • Digitaliseringsudvalg – første møde afholdt 23 august. Der var en længere drøftelse omkring MFB, fordele og ulemper ved systemet. Det besluttedes herefter, at der skal afholdes et møde med MFB for at se om det er muligt at imødekomme DaBUs ønsker om justeringer og forenkling af systemet, herunder en nemmere måde at tilgå MFB på, evt. via en APP. Dato for møde med MFB forventes afholdt inden udgangen af september.
 • Sponsorudvalg – første møde afholdes i uge 36.
 • Dommer/Kampleder udvalg – der har været afholdt møde. Der arbejdes på en mere ensartet måde at påsætte D/Ker på, på tværs af landet. Der er ligeledes stillet forslag om, at der udarbejdes en model til vurdering af D/K, ud fra et gradueringssystem.
  Der er indkaldt til D/K seminar den 24. sept. kl. 11.00, seminaret afholdes i Odense Sportscentrum.

8. Internationalt arbejde

 • LB informere om det store og spændende arbejde der i øjeblikket pågår. Der vil løbende blive informeret når det er nyt.

9. Økonomi

 • FB informerer kort. Der har ikke været den store aktivitet i sommerperioden.

10. Bordet rundt

 • LB informerer om at der har været afholdt møde med Team Danmark ift. at kvalificere sig til optagelse i Team DK. Mødet var positivt, og der arbejdes videre med dette.
 • FB har fået en henvendelse om uddeling af guldnål til et par klubmedlemmer for deres store arbejde i den pågældende klub. Dette drøftes efterfølgende bordet rundt.
 • DaBU uddeler guldnål for arbejde i DaBU-regi, og som udgangspunkt ikke for arbejde i klubregi.
 • FB oplyser om, at der grundet sygdom er frafald fra den ene underviser til T1 træner kurset. FB har derfor tilbudt at træde til med hjælp, så kurset gennemføres.

11. Nyt møde

 • Næste møde afholdes online den 18. sept. kl. 20.00

TN/25.08.2023