DaBU bestyrelsesmøde afholdt 28. jan.

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 28. jan.

9. februar 2024 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU arbejdsdag og bestyrelsesmøde 1/2024 – 28/1 2024 – Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere

Medarbejdere og elitesektionen: Bjarne Malmros (BM), Signe Kirse Ellegaard (SKE), Michael Jensen (MJ), Rachid Idrissi (RI) og Thomas Møllenberg (TM)
Bestyrelse: Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB) og Tina Nielsen (TN)

Velkomst

 • LB byder velkommen til en spændende arbejdsdag for ansatte og bestyrelsen, og byder velkommen til Pernille Løvengreen fra DIF.
  Med intention om, at vi øger fokus på fremdrift, er det vigtigt vi spiller hinanden stærke og giver bolden videre til de personer, der har ansvar og beslutningskompetence for den enkelte opgave/ansvarsområde.

1. Introduktion til DIF/daBU strategiproces v/ Pernille Løvengreen

 • Pernille gennemgår processen for arbejdet med det kommende strategispor for 2026-2029 (præsentation)

2. Forslag / ideer til nye strategimål og initiativer 

Mere boksning for flere i DaBUs foreninger

 • Kulturforandring – græsrødder, klubber og union/forbund
 • Diplomboksning – større synlighed, rammer og vilkår – diplom licens/bog
 • PRO/AM boksning – selvstændig gren under DaBU
 • Kurser og kursusudvikling
 • Eliteboksning og internationalt arbejde
 • Fondssøgning/tilskud – økonomisk strategi, hvordan får vi midler til at udvikle sporten
 • Fokus på frivilligt arbejde
 • Socialt ansvar; Parkinson Boxing, Get2Sport – andet

Involvering og opdeling i strategi arbejdet – action og ansvar

 • Punktet udsættes til et senere tidspunkt. Forslag til punkter udsendes til efterfølgende tilbagemelding og opsamling.
 • ES ansvar: Der arbejdes fortsat på at udarbejde et overblik/beskrivelse af Elitesektionens/udviklingstruppen strategi for den/de enkelte boksere og kriterierne for, hvornår og hvorfor en bokser udtages og forløbet omkring dette, samt hvem der har ansvaret for hvad og hvornår, så dette lever op til DaBUs strategimål.
 • ES ansvar: I uge 25 afholdes ”DM-ugen”, og DaBU deltager den 22. juni med DM Box Open 2024. Elitesektionen har til opgave at finde boksere til de kampe (Øst møder vest), der afvikles, samt at finde en kommentator til eventet. Kampene livetransmitteres på DR.

3. Ansatte bordet rundt

SKE:

 • Parkinsonforeningen er inviteret til et møde ift. perspektivet på at få DIF med på projektet.
 • Kampagnen Kvindernes Kampidrætsdag, fejres med en reception i København den 8 marts. Medlem fra bestyrelsen deltager i receptionen
 • Uddannelse: Hjælpetrænerkursus afviklet Øst og Vest med ca. 35 tilmeldte kursister. Uddannelsesudvalget ønsker at se på et nyt format for Motionstrænerkursus af kortere varighed; i den forbindelse ses også på det udvalgte indhold.
 • Der arbejdes i MyFightbook på, at når man har tilmeldt boksere til et event, kan man efterfølgende se sin tilmelding; dette forventes klar inden SM. I øvrigt arbejdes der på at finpudse brugerfladen på MFB
 • DIF initiativpulje er åben for ansøgninger igen, med deadline 9/2 og 26/4. SKE foreslår vi overvejer ansøgningen om midler til udvikling af CRM-system

Elitesektionen:

 • RI italesætter problematikken i at fastholde boksere i amatørmiljøet, da en del af de unge talenter søger mod PRO. Dette drøftes kort, og udfordringen ift. fastholdelse af boksere i det Olympiske boksemiljø, tages med i det kommende strategispor. (Promotor rollen i dette, skal den evt. lægges i DaBU?)
 • TM italesætter udfordringen med den daglige drift, da der er utrolig meget at have fokus på, der er mange opgaver, og ikke hænder nok til at løfte opgaven.
 • Der er påbegyndt udarbejdelse af en udtagelsesliste af A og B kandidater, så forventningerne til den enkelte bokser afstemmes efter niveau, og der er udarbejdet en sæsonplan for den kommende sæson, både på elite og udviklingsniveau.
 • LB: Der udsendes en invitation til tidligere nordiske mestre, klubformænd, certificerede trænere og D/Kere, til NM: BM/MJ action.

BM:

 • Get2Sport-samling 27. januar blev udsat grundet for få tilmeldte.
 • Planlægningen af Nordiske Mesterskaber kører som det skal. BM tager på besøg i Herning. Medlemsregistrering: kun 7 klubber mangler tilmelding, der er dog ”kun” 9000 tilmeldte på nuværende tidspunkt.

Del 2: Bestyrelse og generalsekretær

4. Diverse orientering v/LB

 • LB har taget initiativ til at holde et ”klub-fyraftensmøde” i Randers og Odense, som de første klubber. LB besøger nævnte klubber den 14. og 15. februar. Planen er at dette udbredes til andre dele af landet. Mødet har til formål at orientere om, hvad der rører sig i DaBU af forskellige initiativer og aktiviteter samt modtage konstruktiv kritik og indspark til nye ideer og tiltag.

5. World Boxing LB / MJ

 • 31. januar afholdes onlinemøde for, hvordan det kommende europæiske arbejde kunne formes. Heriblandt hvordan kommende turneringer kunne formes/se ud på europæisk plan, og med ønske om på sigt at afvikle et europæisk mesterskab i WB regi.
 • Herudover sker der en del spændende nyt i WB, hvilket løbende meldes ud på DaBUs hjemmeside.
 • MJ har været TD til WB i Sheffield, turneringen forløb fint, god atmosfære og stemning under hele forløbet.

6. Bankskifte FB / LB

 • FB informerer om bankskifte, og aktiviteterne omkring dette frem til bankskiftet. Ved bankskiftet til ny bank, ydes der et sponsorat fra banken til DaBU på 15.000 kr. årligt.
 • Beslutning om ny bankaftale er besluttet og underskrevet dags dato 28. januar 2024.

7. Økonomistatus FB / LB

 • Regnskabet for 2023 forventes færdigt og klar i løbet af den kommende uge. Ved et hurtigt overblik ser regnskabet rigtig fornuftigt ud, og se ud til at være i balance.

8. Repræsentantskabsmøde 26.5.2024 – action og ansvar

 • Der indkaldes til rep.møde i løbet af marts måned. SKE og BM ansvar
 • Der arbejdes fortsat på at finde lokation i vest – Jylland/Fyn inden for ansvarlige økonomiske rammer. BM og FB ansvar
 • Mere boksning for flere – Masterboksning, BB og TN har til opgave at komme med et oplæg ift. hvordan ”Master Class boksning” kunne udforme sig.

9. DaBUs love tilpasning – til vedtagelse på rep. møde 2024

 • Drøftelse bordet rundt omkring eventuelle tilpasninger af DaBUs love og vedtægter, der trænger til et eftersyn og tilpasning til så de bliver mere nutidige. MJ/LB – ansvar & action

10. Udvalgsstatus og drift

 • Uddannelsesudvalg: I løbet af marts afholdes det første kursus omkring styrketræning v. Torben Keller. Der meldes ud på et senere tidspunkt omkring lokation og konkret indhold, pris, mv.
 • Motionsboksning – TN Ansvar, på opgaven ift. ny inspiration til udvikling af motionsboksning, mere om dette, når der er noget mere konkret.     
 • Arrangementsudvalg: MFB vi er godt i gang, men der er stadig ting der driller. Vi drøfter herunder kommandovejen ift. behov for tilretning eller ting man ikke forstår. Ansvar BB, er den overordnede tovholder i DaBU ift. MFB, og samler udestående sammen og BB har ansvaret for den fremadrettede dialog direkte med Claus fra MFB, så der ikke er for mange kokke på projektet.
 • MS er den primære kontakt i arrangementsudvalget ift. MFB, og vil være den der melder videre til BB ift. rettelser og udfordringer i selve systemet, hvorefter BB handler på dette og vidensdeler med relevante.
 • Breddeudvalg: MS har været i kontakt med Bredde Øst der efterlyser bedre information, da de ikke føler sig inkluderet/informeret i de forskellige beslutninger – møde med Bredde øst og Bredde vest samt det sportslige set up afholdes ved sæsonopstart 2024. MS ansvar.
 • D/K udvalg: Det er PT Mohammed Ali (påsætter i vest), der er D/K påsætter i øst, indtil der er fundet en anden. Der arbejdes på at finde en afløser i øst.
 • Elitesektion: MJ informerer om, at han sidder med på møderne med ES og byder ind med hjælp til ES, når der er behov for dette.
 • PRO/AM: Mangler kun underskrift på aftalen mellem PRO og AM, samt udarbejdelse af retningslinjer for, hvordan samarbejdet skal udmønte sig i praksis, og er herefter klar til at føre ud i praksis. BB fremsender aftale til underskrift – GS/MJ er underskriver.

Næste møde – online, onsdag den 28. feb. kl. 19.00

TN/31-01-2024