DaBU bestyrelsesmøde afholdt 10. april

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 10. april

24. april 2024 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 3/2024 – 10/4 2024 – Online via teams

Deltagere

Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB) og Tina Nielsen (TN)
Afbud: Michael Jensen (MJ) grundet andet møde vedr. DaBU/World Boxing

1. Velkomst og orientering v/LB

 • Kort orientering: DaBU er nomineret til prisen ’Årets Specialforbund 2024’ hos DIF, ud fra 3 kriterier. Udover medlemsfremgang fremhæves sportslig præstation ved Nikolais OL-deltagelse, det sociale arbejde på forskellig vis samt indsats på den internationale idrætspolitiske arena. De to andre nominerede er Håndbold og Kano & Kajak forbundet.
 • De tilbagemeldinger vi har fået fra både ud og indland, ift. Nordiske mesterskaber, tilkendegiver stor positiv respons på arrangementets afvikling og det sportslige indhold. Hædersbevisninger til årets boksere og klub er fundet og vil blive offentliggjort ved repræsentantskabsmødet.

2. DIF Årsmøde med valg til DIF’s bestyrelse. 

 • Der er valg til DIF’s bestyrelse – der er en del kandidater der har meldt sig. LB sender kandidaternes motivationer til bestyrelsen efterhånden som de kommer, og der tages herefter stilling til hvem DaBU peger på.

3. World Boxing

 • Der er stor fremgang i WB, og der er fortsat en del mødeaktivitet for fortsat at have boksning repræsenteret ved OL. Der er IKKE noget alternativ, hvis boksning skal deltage i OL.
 • World Boxings europæiske del under udvikling, og der arbejdes på udvikling af muligheder for afholdelse af “europæiske mesterskaber”, mv.

4. Orientering fra generalsekretær MJ

 • Rammerne for hvem der kan deltage i Repræsentantskabsmødet tydeliggøres, så der ikke opstår misforståelser. MJ arbejder videre på dette.
 • Ift. arbejdet med startbogsproces i MyFightbook er i proces, med henblik på næste sæsonstart.
  Action: MJ, SKE og (BB er behjælpelig med de tekniske detaljer)

5. Medlemsregistrering – info og action v/LB

 • Da det har været en lidt træg proces med at få de sidste klubbers medlemsregistrering ind, er vi nødt til at indskærpe, at som medlemsklub er man forpligtet til at lave den årlige medlemsindberetning. Har en klub 2 år i træk ikke indrapporteret deres medlemstal rettidig bliver klubben ekskluderet.

6. Organisering / Praktikant / Kommunikationssupport v/LB

 • Lykke (Horsens) har tilbudt sig som praktikant i DaBU. Lykke er i gang med uddannelse inden for eventmaking, og var meget behjælpelig ved de Nordiske Mesterskaber, hvor hun ydede en stor frivillig indsats.
 • Der har været møde i kampsportsnetværk på formandsniveau. Funding og kommunikation har fokus i alle forbund, og man vil her kunne støtte hinanden. Der ansøges via IKC (Idrættens Kompetencecenter) DIF Initiativpulje ift. nøgleperson til kommunikationsopgaver. MJ var til seneste møde i IKC, og tager ansvar for at dette iværksættes.
  (Action: MJ)

7. Repræsentantskabsmøde – opgaver og status. Tilpasning af vedtægter og øvrige opgaver

 • LB ønsker at vi i DaBU, på den anden side af repræsentantskabsmødet, organiserer/konstituerer os mere hensigtsmæssigt ud fra, hvad der giver mening og hvilke opgaver der skal løses. LB henstiller til, at vi i bestyrelsen gør os nogle tanker om dette.

8. Økonomi – kvartalsstatus v/FB

 • FB informerer om DaBU økonomi, der fortsat er i fin balance. (FB har fremsendt en oversigt over økonomien).
 • Der er skrevet til enkelte klubber om kontingentrestance. I den forbindelse er der nogle klubber, det ikke har været muligt at få kontakt til, trods flere forsøg. Både FB og LB vil forsøge at få kontakt til klubberne en sidste gang, med henblik på en løsning.
  (Action: LB og FB)

9. Strategiaftale status samt kommende strategiarbejde v/LB

 • Der var evalueringsmøde med DIF i sidste uge ift. år 2023 (SKE, LB og MJ). Mødet forløb positivt. Der kigges ind i den kommende strategiperiode. Hvad skal vi i DaBU gøre mere af? De sociale initiativer – Get2sport? LB henstiller til, at bestyrelsen kigger på, hvad vi kan bidrage med og hvad der kan søges midler til.

10. Funding.dk v/LB

 • DaBU har fået en henvendelse fra et firma, der samler data til, hvor man kan søge legater og fonde, der udlover penge til forskelligt. Der er ligeledes et kursus til, hvordan man udarbejder ansøgninger. Der kan laves en DaBU licens som alle klubber og DaBU kan tilgå, med henblik på at søge fondsmidler. Dette kræver en 3-årig aftale mod licensbetaling på 10.000 årligt som DaBU og samtlige herefter ville kunne tilgå. Dette fremlægges på repræsentantskabsmødet.

11. Sponsorstatus v/LB

 • Unibrew/Faxe Kondi har givet tilsagn om 30.000 kr. årligt, samt 5.000 kr. årligt til reklame i form af materialeproduktion, ringpuder ved DaBU arrangerede stævner og på hjemmesiden.
 • Everlast Nordic har givet tilsagn og sponsorat på 7.500 kr. årligt, samt XX antal poloshirt og herudover trøjer til nøglepersoner i DaBU. Der reklameres for Everlast Nordic med logo på hjørnepuder og hjemmeside. Ligeledes gives der rabat, hvis man køber via link på DaBUs hjemmeside, hvoraf en lille procentdel af dette salg vil tilgå DaBU som supplement til sponsoratet.
 • Ringkøbing Bank giver 15.000 kr. når vi tilgår ny aftale, og banken skal ligeledes synliggøres på hjemmeside og ringpude ved DaBU arrangerede stævner.

12. Bordet rundt med info fra udvalg og arbejdsgrupper v/alle 

Status fra udviklingschef Signe Kirse (SKE)

Kampsportsnetværk – Kvindernes Kampidrætsdag 2024

 • 8 bokseklubber holdt Åben Hus i årets kampagne i ugerne omkring 8. marts. I alt blev der arrangeret mere end 60 arrangementer i forskellige kampidrætsforeninger i uge 10.
 • Reception med faglig debat 8. marts blev afholdt med succes og flot fremmøde med ca. 45 deltagere, heri idrætspolitisk repræsentation.
 • Evaluering i kampsportsnetværket: Kampagneformål drøftes: For nuværende medlemmer, ny rekruttering, branding, synliggørelse tværidrætsligt samarbejde? Fælles pressemeddelelse gav god eksponering i medierne, både landsdækkende i P4 radio, Ritzau og lokale historier fra Åben hus-events. I 2025 er 8. marts en lørdag med mulighed for at lave ekstra aktivitet på dagen.

Uddannelse

 • Temakursus: Styrketræning & Kost 4/5 i Pandrup BK. Torben Keller underviser. Videobaseret introduktionsmateriale er lavet af Torben. Økonomi: testkursus er gratis for deltagere – de ’betaler’ med feedback. Kursusøkonomi efterfølgende afklares med bestyrelsen via Tina N.
 • Motionstrænerkursus 10-12. maj bliver i Vordingborg pga. vandskade i udviklingscenter.
 • T1 og T2 i september: Lokation undersøges mhp. skiftende steder i landet. 

Parkinson Boxing

 • Herlev Boxing starter op med træningstilbud her i april. En håndfuld øvrige klubber har henvendt sig, at de er interesseret i at være med, og tilbydes trænerkursus til oktober.
 • Parkinsonforeningen har afsendt slutevaluering og regnskab til Sundhedsstyrelsen for den støttede projektperiode 2021-2023.

NBM 2024

 • NBM: Info om overnatning og tilbud på køb af madbilletter via figthticket.dk er formidlet. Billetsalg også via fightticket.dk. Tilmeldinger tikker ind i MFB.

NM 2024

 • Under og efter NM blev mesterskabshjemmesiden opdateret med resultater, nyheder og oprettet billedarkiv, som er formidlet til deling med de nordiske nationer.

Status fra Bjarne (BM):

Get2Sport

 • G2S fortsat i fokus, bl.a. har nogle Randersklubber meldt sig på banen. Der udarbejdes handleplan med IK Sport Helsingør. Odense, her afventes nærmere besked. Muligt besøg i Ishøj, Roskilde og Korsør med kommune og DIF.

Sponsorarbejde

 • Der arbejdes på færdiggørelse af aftalen med Unibrew og Everlast og den efterfølgende omtale, se ovenstående. Der er taget kontakt til både Norlys og OK benzin/el, og der afventes svar snarest i forhold til, hvad de kan tilbyde og på hvilke præmisser. Der følges løbende op på andre eventuelle sponsorer.

Fonde

 • BM begynder at kikke ind i fondsansøgninger i forhold til socialt arbejde – udsatte gruppen i sporten, samt afvikling af events/kursus, hvor der kan være muligheder for at finde støtte.

Klubbesøg

 • BM besøger Amager Box Club 10/4 og Boks 12 i maj måned.

Årshjul – stævnekalender

 • I nyhedsbreve efterspørger vi arrangørklubber til at afholde DM i 2024 og 2025. Når det er tilsagn fra arrangørklub, fremsendes arrangementsaftale, der tages kontakt til kommunen mhp. ansøgning om arrangementstilskud. Samme procedure iværksættes når der er aftalt landskampe.
 • SM 2025: Der er taget kontakt til Haslev ABK samt Haslev Kommune om muligheden for at afholde dette.
 • Der er fremsendt arrangementsaftale til Rollo Svendborg vedr. NBM i maj 2025.

Bordet rundt

 • LB har i går været i dialog med DIF og Grundfos Fonden, der viser interesse for midler til parkinsonprojektet, dette både til drift, rekvisitter, mv.
 • FB har fået flere henvendelser ang. MyFightbook. Det aftales, at FB henviser til arrangementsudvalget med disse henvendelser.
  Udviklingstruppen har henvendt sig med henblik på tøj til turnering i Rostock. Der henstilles til at der bokses i klubtøj, da udgiften til tøj vil blive for bekostelig. Dog undersøges det, om der ligger tøj et sted, som kan bruges.
 • Arrangementsudvalg: MS informerer om, at hun har været i kontakt med Tina Hansen ift. sin deltagelse i de kommende mesterskaber. Tina H fortsætter som formand til udgangen af sæsonen, og vil være behjælpelig på sidelinjen ift. de kommende arrangementer (NBM).
 • Breddeudvalg: MS har fået en henvendelse fra Sparta Odense ift. beredesamling i Vest 5. maj ift. økonomisk tilskud fra DaBU. Merete har svaret, at de må komme med et kort oplæg på mail.
  Første stævneaktivitets-webinar afholdes lørdag den 20. april. kl. 11.00 – dette skulle gerne give deltagerne svar på forskellige spørgsmål ift., hvordan man afvikler et stævne, hvad koster en ring, mv.
 • Diplomboksning: MS informerer om, at der er ændret på hjemmesiden, så man som klub nu kan tilgå div. oplysninger og hente materiale omkring diplomboksning på dabu.dk.
  LB har været i dialog med enkelte klubber ift. diplomboksning. Der er fortsat behov for en arbejdsgruppe, som kigger på udbredelse af kendskabet til diplomboksning og hvordan stævner opbygges, udvikles, og afvikles ensartet, i både øst og vest. Der er fortsat for store forskelle på måde at afvikle diplomstævner på, både i forhold til informationer ved selve afholdelsen, og den måde der bedømmes på.
 • Digitaliseringsudvalg: Der er sendt en beretning til DaBU ift. digitaliseringsudvalget arbejde.
 • Uddannelsesudvalg: Der afholdes 2 kurser i maj – se Signes status. Ellers intet nyt – der har ikke været afholdt møder siden sidste bestyrelsesmøde. Tina sender mail til resten af udvalget ift. hvem der tager teten på årsberetning.
 • Pro/AM udvalg: Der er fremsendt årsberetning fra udvalget.

13. Næste møde

Næste møde aftales den 7. maj kl. 19.30 online, forud for repræsentantskabsmøde 25/5 2024

Ref: TN 20. april 2024