DaBU bestyrelsesmøde afholdt 13. juni

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 13. juni

21. juni 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 5/2023 – 13/6 2023 – Idrættens Hus

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg, Finn Bryhl (FB), Tina Nielsen (TN), Bo Bøgeskov (BB) 
Til og med punkt 8 også: Bjarne Malmros (BM), Signe Kirse Ellegaard (SKE), Thomas Møllenberg Elitesektion (TM)

1. Velkomst og nyt fra Formanden

 • Lars byder velkommen og informerer om, at Thomas Møllenberg deltager fra elitesektionen i stedet for Rashid Idrissi, der er på træningsophold i Marokko. I forlængelse af dette fortæller LB at træningsopholdet har været en succes, og at de deltagende boksere har gjort det godt.
 • Der har været afholdt møde i DIF vedr. Parkinsonboksning, hvor LB – SKE og BM deltog. Ønsket og håbet er, at dette kan afstedkomme en trepartsaftale mellem DIF, Parkinsonforeningen og DaBU, herunder det økonomiske aspekt, så det gode projekt kan fortsætte, og udbredes i fremtiden.
 • Lars har været i dialog med DIF direktion og udviklingskonsulent ift. samarbejde og økonomisk støtte for øget internationalt administrativt arbejde i forbindelse med stiftelse af et evt. nyt verdensforbund.  Der aftalt et opfølgende møde i juli 2023.
 • Begravelser – Til personer med tætte relation til DaBU fælleskabet sender bestyrelsen en opmærksomhed i form af blomster. Det er op til de enkelte medlemmer af bestyrelsen, selv at beslutte om det er muligt at deltage i begravelsen.

2. Økonomi og kontingent 

 • Finn informerer, at der stadig er to klubber, der mangler at betale kontingent; klubberne er rykket for dette. 8 klubber mangler at betale til stævnefonden, Finn rykker de pågældende klubber for dette.
 • Der bliver brugt en del unødig tid på at rykke klubberne, og det besluttes derfor, at det fremover vil have konsekvens for de enkelte klubber, der slettes som medlemmer i DaBU, hvis ikke der betales inden for betalingsfristen.

3. Update fra Signe 

 • Der arbejdes på udvikling af et 1-dags hjælpetrænerkursus på baggrund af klubundersøgelse sidste år. I samarbejde med Torben Keller forventes at lave et testkursus i sensommeren og at kunne udbyde kurset til efteråret.
 • Div. undervisningsmateriale ift. træneruddannelser skal gennemgås, opdateres og ensrettes, så det er nemmere at tilgå, og hermed kvalitetssikre indsatsen, også efter uddannelsens afslutning.
 • Signe har været i kontakt med Parasport Danmark om træning af medlemmer med særlige behov. Dette for at afdække mulighed for et spot-kursus til boksetrænere om pædagogiske opmærksomhedspunkter og redskaber til at støtte den enkelte udøver bedst muligt.
 • Der indsamles materiale til en ’afslutningsfilm’ i Parkinson Boxing, som, når den er færdig, sendes bl.a. til Sundhedsstyrelsen som dokumentation for forløbet og effekten af indsatsen.
 • My Fightbook finpudser tilmeldingsfunktion til matchmaker kan tilmelde boksere til stævne. Systemet er ikke intuitivt, og derfor svært at begå sig i uden tilgængelig vejledning. Der drøftes forskellige muligheder for at understøtte udvikling og implementering.
 • DIF Initiativpulje kan søges to gange årligt, næste deadline er 27. sept. Signe foreslår, at der søges til digitalisering. I første omgang skal afdækkes behov og ønskede løsninger, hvorefter det kan besluttes om vi skal lave en projektansøgning. 
 • Der udsendes nyhedsbrev i uge 27.

4. Beslutning og ansvar på Survey til klubberne, ift. mesterskabsafholdelse

 • Der drøftes forskellige muligheder ift. afholdelse af div. mesterskaber, og det besluttes at der udsendes en Survey til klubberne, hvor klubberne kan komme med deres input til dette. På baggrund heraf, vil der blive udarbejdet et årshjul for mesterskabsafholdelse.

5. Update fra Bjarne

 • Get2Sport øst/vest problemstilling – møde ved DIF chef for Public Affairs – mangler tilbagemelding!Øst – Karlebo (arrangement 2. sept.), Køge (udvider lokalerne), Høje Tåstrup (arrangement før ferien), Ishøj (flyttet til nye lokaler), Roskilde, Korsør genstart efter ferien, DIF taler med Helsingør Kommune.
  Vest – prøver at genaktivere Vejle. Vollsmose Bokseklub vil gerne (Odense Kommune har 1,5 ansat!), DIF taler med Århus Kommune.
  Tovholder for camps, klubworkshops og kurser for frivillige i get2sport
 • Mesterskaber – DM afholdes i Møns hallerne, med BK Tårnet 74 Vordingborg som medarrangør.
 • Nordiske Mesterskaber 2024 afholdes i Sportscenter Herning.
 • Sponsorer – Der arbejdes både med at finde en forbundssponsor samt sponsorer til NM
 • Der ryddes op i kælderen sommeren over, og effekter gennemgås med henblik på om noget kan bruges/genanvendes.

6. Update fra elitesektionen v. Thomas

 • TM informerer om div. nyt fra elitesektionen og de igangværende aktiviteter. Thomas roser i den forbindelse Rachid for det store engagement og arbejdsindsats han bidrager med til boksesporten.
 • Der er lavet en arbejds- og opgavefordeling mellem de forskellige medlemmer i elitesektionen.

7. Status vedr. stillingsopslag som Generalsekretær

 • Lars informerer om, at stillingen er slået op med ansøgningsfrist 2. juli.

8. Bordet rundet

 • Signe informerer om DIFs nyligt udmeldte anbefalinger og retningslinjer omkring livestreaming af børn og unge fra stævner, turneringer, træning. Bestyrelse og administration bør se nærmere på anbefalingerne set i en boksekontekst med henblik på egen praksis og en udmelding til klubberne. Bokseren i ringen er eksponeret og udsat i en sårbar situation, mens andre forhold i vores praksis ikke problematiserer  DaBUs aktuelle streamingpraksis. Bestyrelsen vender emnet. 

9.    Licenser for kommende sæson

 • Der drøftes forskellige forslag ift. prisregulering af startbog/licens. Det besluttes, at gebyr for startbog hæves til 250, kr. pr. 1. juli 2023. Gebyr for genudstedelse af bortkommen startbog, 500, kr. pr. 1. juli.2023

10. Indledende arbejde for ny kontingentmodel.

 • Der drøftes forskellige muligheder for en ny kontingentmodel. Der er enighed om at vi bruger tid til kommende møder på at drøfte forskellige modeller. Ligeledes vil vi søge inspiration fra andre forbund. 

11. IBA/EUBC – status og strategi ift. World boxing.

 • Formanden informerer om status og seneste udvikling. Da dette hele tiden udvikler sig, henstilles der til at følge med på DaBUs hjemmeside, og holde sig opdateret der. 

12. Nedsættelse, indkaldelse, mv. til DaBUs udvalg og arbejdsgrupper

 • AOB/PRO udvalg ændres til PRO-udvalg.
 • Udvalgsposterne er opdateret, så de afspejler seneste nye tiltrådte bestyrelses kræfter
 • Merete vil fremover trække tilmeldingslisterne ift. tilmeldinger til DaBU Mesterskaber.
 • Der søges efter nye kræfter til enkle udvalg / arbejdesgrupper – via nyhedsbrev og hjemmesiden. 
 • Arbejdsgrupper for udvikling på DaBU Diplom boksnings konceptet nedsættes 
 • FitBox Team Challenge arbejdsgruppe nedlægges

13. Bordet rundt 

 • Lars takker for et godt og givende møde

14. Nyt møde

 • Næste møde afholdes 19. juli kl.18.30 

TN/16.06.2023