DaBU bestyrelsesmøde afholdt 17. november 2020

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 17. november 2020

23. november 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU Bestyrelsesmøde 8/2020 – 17/11 2020, kl. 19.00-22.00. Telefonmøde

Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Anna Peters (AP),

Signe Kirse Ellegaard (SKE)

 

 1. Velkomst og nyt fra formanden
 • Kent Hansen deltog i pkt. 2 Evaluering af DM 2020.

 

 1. Evaluering af DM 2020 Elite & U19
 • Bestyrelsen er glade og lettede over, at DM kunne afvikles under de givne corona-omstændigheder, og oplevede i det lys et meget velfungerende DM-stævne, og en arrangørklub der leverede fornemt.
  • Indvejning og lodtrækning: Velfungerende og hurtigt; en procedure der med fordel kan tages med ved fremtidige arrangementer.
  • Tilmeldingslister til DaBU mesterskaber offentliggøres én gang; kort efter tilmeldingsfristen er udløbet, og når arrangementsudvalget har haft kontakt til berørte klubber vedr. tvivlsspørgsmål om vægtklasse, alder, kampantal og evt. dispensationsansøgninger. Skulle der frem mod mesterskaberne opstå ændringer af nogen art, kontaktes de berørte klubber direkte – alt andet sker i henhold til udsendte invitation og offentliggjorte tilmeldingsliste.
  • Én sekundant: Skal vi fortsætte med én sekundant pr. klub, skal det præciseres i invitationen, at det er én og samme sekundant, der er med i hjørnet under arrangementet.
  • Diplomer: THB fremsendes til de aktuelle klubber.

 

 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • Team Bredde øst: Bestyrelsen undersøger mulig support til Bredde Øst udvalget for at understøtte aktiviteter i denne sæson – i det omfang corona-situationen muliggør det. THB
 • MJ/LB indkalder det nye AOB/PRO udvalg til tlf. møde i uge 48.

 

 1. Landskamp 12/12 Vejle og DM 2020 U15 & U17 12-13/12 Lindholm
 • Rammer, praktisk og ansvarsfordeling på opgaver for begge arrangementer:
 • Landskamp:
  • LB og FB deltager. Flemming Nissen deltager som speaker.
  • FB og MJ finder dommere til begge arrangementer – behov ca. 8. Og 2 neutrale til landskamp (THB).
 • DM U15/U17:
  • MJ, THB, Kent Hansen og Merete Skovbjerg deltager.
  • THB sender overnatningsliste til Lindholm Bokseklub i uge 48.
  • Deltagerdispensationer: På baggrund af boksernes manglende mulighed for at få kampe, ønsker bestyrelsen i denne særlige situation at give dispensationer for boksere med minimum 6 kampe. Dog vil en dispensation betyde, at bokseren ikke kan deltage ved NBM.

 

 1. AIBA kongres
 • Bestyrelse kan bakke op om den europæiske kandidat fra det Hollandske bokseforbund. LB har haft dialog med DIF for afstemning af dansk opbakning.

 

 1. Talsmandsgruppemøde
 • Kontakt, struktur og offentliggørelse: LB, MJ og FB samlede de nyudnævnte talsmandsgruppe-repræsentanter i DM-weekenden. Et meget positivt møde, hvor flere forlods havde gjort sig tanker om, hvad de nye ’talsmandsgrupper’ kan bidrage med. På baggrund af mødereferat udarbejder LB/SKE et skriv til udsendelse til talsmandsrepræsentanter.

 

 1. Mesterskabsstatus – i lyset af corona
 • JM: Planlagt til ultimo januar – arrangørklubben ønsker pga. corona at rykke til senere dato. FB
  SM: 6.-7. marts 2021, Vordingborg. NBM: 9.-11. april 2021, Hinnerup.

 

 1. Regnskabsstatus og fastsættelse af kontingent 2021
 • Regnskabsstatus ser fortsat fornuftigt ud jf. budget. Bestyrelsen beslutter at fastholde samme kontingentsats i 2021.

 

 1. Strategiproces 2022-2025 – status
 • LB deltog i DIF internationalt arbejde…
 • Strategigruppen giver deres prioriteringer på de enkelte hovedområder. LB/SKE holder onlinemøde vedr. økonomi på hovedområder 23/11

 

 1. Nyt fra udvikling
 • SKE er tilmeldt DIF Uddannelsesnetværk med 4 netværksmøder årligt. Første møde i november var temaet Trænerlicens med oplæg fra SPF om implementering af forskellige trænerlicensmodeller.
 • Muligheden for afholdelse af samling i Udviklingstruppen primo december har høj prioritet.
 • 21/11 afsluttes næste hold af Parkinson Boxing trænere, og der er stor interesse fra klubber til næste års kurser.
 • Yderligere Corona-retningslinjer for stævneafvikling afventer udmelding fra myndighederne 22/11.
 • Kampsportsnetværkets initiativ til fælles hjælpetrænerkursus for unge har ikke mødt efterspørgsel blandt vores klubber og DaBU’s engagement heri sættes i bero.

 

 1. ’Bordet’ rundt
 • Bestyrelsen vedtager, at prisen for genudstedelse af en ny startbog, ved bortkomst af godkendt startbog sættes til kr. 320,- gældende pr. 1. december 2020. Beslutningen sker på baggrund af flere henvendelser om mistede startbøger.
 • Ny klub har søgt om DaBU medlemskab, og bestyrelsen godkender optagelse pr. 1. januar 2021.
 • LB: D/K udvalget gøres opmærksom på, at D/K ikke bør socialisere med klubformænd under mesterskabsarrangementer.

 

 1. Næste møde
 • Onsdag 9. december kl. 17.30 fysisk møde i Brøndby. SKE booker, og inviterer Jes fra Zenegy til at komme med oplæg. Kyø og Lars K inviteres med til starten af mødet (ca. 1. time) for status på deres områder.

 

22.11.2020/SKE